Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 113-122

Article title

Praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju stosowane przez polskie przedsiębiorstwa

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem opracowania było ustalenie, czy polskie przedsiębiorstwa w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy oraz zwiększających się oczekiwań pracowników prowadzą działania ukierunkowane na większe zrównoważenie swojej działalności biznesowej. W 2017 r., opierając się na kwestionariuszu ankiety, na grupie 142 przedstawicieli organizacji i przedsiębiorstw przeprowadzono badania ilościowo-jakościowe. Wyniki poddano analizie statystycznej. Wykorzystano test U Manna-Whitneya, Kruskala-Wallisa, test trendu Jonckheere- Terpstra, analizę post hoc testem Dunna z poprawką Bonferroniego. Zdaniem 20% badanych przedsiębiorstwo, w którym pracują, nie wprowadziło żadnych zrównoważonych praktyk, a tylko 11% uważa, że jest w pełni zrównoważone. Optymistyczny jest fakt, że liczba organizacji obojętnych na ludzi i ekologię zmniejsza się, jednak obserwowana zmiana jest nadal niesatysfakcjonująca, zważywszy zwłaszcza na szybkie tempo zaostrzających się wymogów prawnych oraz zmian na rynku pracy.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c3df54d-d7a2-4413-858d-e66b11b2b07a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.