PL EN


2014 | 6 |
Article title

Centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej i krajowy rejestr sądowy – skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich? Głos w dyskusji

Title variants
PL
Central registration and information on business and the national court register-effective recordsof marital property agreements? The voice in the discussion
Languages of publication
Abstracts
PL
W Polsce nie ma obecnie jednego rejestru, do którego małżonkowie wpisywaliby zawarte małżeńskie umowy majątkowe. Częściowo rolę tę spełnia CEDIG oraz KRS. Rejestry nie powodują skuteczności majątkowych umów małżeńskich. Nie wpisuje się do nich rodzaju umowy majątkowej małżeńskiej, a do CEIDG także samego faktu zawarcia umowy.
EN
In Poland, there are no registry to which spouses would enter marital property agreements. Partially fulfills this role Central Registration and Information on Business and National Court Register. The registers do not cause the effectiveness of marital property agreements. The spouse could not enter to them the kind of marital property agreement and to Central Registration and Information on Business also the fact of concluding the contract.
Year
Issue
6
Physical description
Contributors
  • Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
References
  • Gajda J., Umowne ustroje majątkowe, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red T. Smyczyński, Warszawa 2009.
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red K. Pietrzykowski, Warszawa 2010.
  • Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2008.
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2010, nr 220, poz. 1447.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz.U. nr 118, poz. 1247, ze zm.
  • Urbańska A., Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy –skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich?, “Rodzina i Prawo” 2012, nr 23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c3e0aa1-de7c-43b5-bfed-0946a78f46b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.