PL EN


2015 | 1(13) | 23-35 (13)
Article title

FUNKCJE PRAWA WYBORCZEGO W KONTEKŚCIE WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Authors
Content
Title variants
EN
THE FUNCTIONS OF ELECTORAL LAW, IN THE CONTEXT OF EUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The text contains a catalog of the functions of electoral law (creating, expressing the will of the voters, legitimizing, controlling and integrating) and a brief description of their character. Then, the European Parliament is described, focusing on regulations concerning the election procedure, both on a European and national level. The next part presents an evaluation of each function’s implementation, through the norms of electoral law to the European Parliament, particularly in the context of the elections of the 25th May 2014 from the Subcarpathia district, especially on the basis of the elec-tion’s results, stated in the declaration of the State Election Commission of the 26th May 2014.
Year
Issue
Pages
23-35 (13)
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Jagielloński, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków; Sąd Rejonowy w Gorlicach, ul. Biecka 5, 38-300 Gorlice, e-mail: wojciech. langer@uj.edu.pl
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DzU nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Traktat o Unii Europejskiej, DzU 2004, nr 90, poz. 864/30, z późn. zm.
 • Dyrektywa Rady 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiająca szczegółowe wa-runki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, DzU UE. L. 1993, nr 329, s. 34.
 • Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, DzU 2004, nr 90, poz. 864/10.
 • Decyzja Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, DzU UE. L. 2013, nr 181, s. 57.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., DzU nr 21, poz. 112, z późn. zm.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, DzU poz. 231.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. DzU poz. 692.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 maja 2009 r. DzU nr 88, poz. 729.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r., K 18/08, OTK ZU 2005/5/A poz. 49.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r., K 9/11, OTK ZU 2011/6/A poz. 61.
 • Banaszak B., 2012, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa.
 • Banaszak B., 2014, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa.
 • Jackiewicz A., 2014, Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wybory drugiej katego-rii (secend-order elections). Uwagi na temat przyczyn, konsekwencji oraz prób przeciwdziałania niskiej frekwencji wyborczej, „Przegląd Sejmowy” nr 2.
 • Kleiber M., 2014, One man – one vote, „Rzeczpospolita” z 7 marca 2014.
 • Matyja R., 2013, Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014, „Nowa Politologia”, http:// www.nowapolitologia.pl/politologia/systemypolityczne/wybory-do-parlamentu-euro pejskiego-2014 (7 VI 2014).
 • Radwan A., 2014, W obronie pluralizmu, „Rzeczpospolita” z 7 marca 2014.
 • Powell G.B., 2006, Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i pro-porcjonalne, Warszawa.
 • Skotnicki K., 2007, Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” nr 2 (79), s. 11–28.
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., 2013, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa.
 • Szymanek J., 2011, Stosunek przedstawicielski na poziomie Unii Europejskiej (próba opisu charakteru mandatu), „Przegląd Sejmowy”, nr 3.
 • Wizualizacja wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza, http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/ wyniki/wojewodztwo/view/18 (10 VI 2014).
 • Dane dotyczące liczby protestów wyborczych, Sąd Najwyższy, http://sn.pl/aktualnosci/ SitePages/Komunikaty%20o%20sprawach.aspx (29 VI 2014).
 • Kalkulator metody d’Honta, Filip Kilar, http://fklar.pl/2011/10/kalkulator-metody-dhon dta/#wyniki (9 VI 2014).
 • Informacja dotycząca spotu o rocznicy katastrofy, Radio Tok FM, http://www.tokfm.pl/ Tokfm/1,103088,15753817,TVP_i_TVN_nie_pokaza_rocznicowego_spotu_PiS___Agitacja_.html (10 VI 2014).
 • Informacja dotycząca spotu Solidarnej Polski, Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna. pl/artykuly/797507,solidarna-polska-zlozy-skarge-na-odmowe-emisji-spotu-wybor czego.html (10 VI 2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c4510d4-238a-4f33-975c-6eb68ae52ddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.