PL EN


2014 | 3(29) | 177-194
Article title

Podmiotowość: moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Subjectivity: My biased summary of a seminar cycle
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest autorskim podsumowaniem kilkusemestralnych seminaryjnych dyskusji Koła Krakowskiego. Zdaniem autora koncept podmiotowości pozwala wyjaśnić, że będąc przeciwnymi jednej regule, nie musimy się opowiadać za światem bez reguł, lecz za zbiorem reguł, które są stopniowo reinterpretowane i modyfikowane. Można to ująć schematycznie za pomocą następującej formuły: podmiotowość = chcieć (wiedzieć po co?) + móc (mieć możliwość działania i odpowiednie instrumenty) + nie musieć (wywierać wpływ na reguły i sposób ich modyfikowania).
EN
This article contains a summary of the discussions conducted by the Cracow Circle during several semesters. The author comes to the conclusion that the concept of subjectivity can explain why, even if we are against a certain rule, we do not have to settle for a world without rules, but favour a set of rules which is gradually reinterpreted and modified. It can be represented schematically by the following formula: subjectivity = to want (to know why) + to be able to (act and have appropriate tools) + not to have to (influence rules and the way they are modified).
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bukowski A. (2013). „Kultura, instytucje, władza: ciągłość i zmiana porządku instytucjonalnego”, Zarządzanie Publiczne, nr 2-3(24-25), s. 63-74.
 • Ćwiklicki M. (2011). „Analiza interesariuszy w koncepcji relacji złożonych procesów interakcji”, w P. Bartkowiak (red.), Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Ćwiklicki M. (2012). „Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP”, Zarządzanie Publiczne, nr 1(19), s. 165-172.
 • Giza A. (2012). „Społeczeństwo jako problem koordynacji: rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego”, Zarządzanie Publiczne, nr 1(19), s. 53-70.
 • Górniak J. (2013). „Instytucje, wiedza, działanie i kapitał instytucjonalny”, Zarządzanie Publiczne, nr 2-3(24-25), s. 19-33.
 • Holland J.H. (2006). „Studying complex adaptive systems”, Journal of System Science and Complexity, t. 19, nr 1.
 • Jessop B. (2012). „Social imagineries, structuration, learning, and ‘collibration’: Their role and limitations in governing complexity”, Zarządzanie Publiczne, nr 1(19), s. 71-84.
 • McKenna R.J., Martin-Smith B. (2005). „Decision making as a simplifi cation process: New conceptual perspectives”, Management Decision, t. 43, nr 5-6, s. 821-836.
 • Moser J. (2002). „Strategies and tactics of economic survival: De-industrialisation, work, and change in an Alpine mining community”, w: U. Kockel (red.), Culture and Economy. Contemporary Perspectives. Alder shot: Ashgate.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 • Stacey R. (2000b). „The emergence of knowledge in organizations”, Emergence, t. 2, nr 4.
 • Szlachta B. (2013). „O problematyczności (niektórych) liberalnych prób ustanawiania uniwersalnie ważnych ‘zasad racjonalności współdziałań’, Zarządzanie Publiczne, nr 2-3(24-25), s. 44-52.
 • Sztompka P. (2012). „Dziesięć tez o socjologii”, Nauka, nr 4, s. 7-15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c45eecc-4e63-4f56-86c7-4f12b5e198f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.