PL EN


2019 | 44(1) | 11-29
Article title

Quality of life and public space in the processes of urban renewal—selected concepts and debate topics

Content
Title variants
PL
Jakość życia i przestrzeń publiczna w procesach miejskiej odnowy — wybrane koncepcje i wątki debaty
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to show the relationship between the aspirations to improve the quality of life and improve social relations and the undertakings serving the renovation of urban spaces. In the first part of the text—after formulating more general remarks about the social significance of space—a few of the concepts of town modernization implemented in the modern history of the developed world (Cerdá, Haussmann, Le Corbusier) are presented, while pointing out their most often ambivalent social results. Attention to the latter has been paid by, among others, critics of modernism and supporters of alternative visions (Jacobs, representatives of the new urbanism, advocates of the ideas of a socially cohesive or fair-shared city, etc.). As the national empirical illustration, the author then characterizes the case of urban and social changes taking place in the last two decades in the Powiśle district of Warsaw. Their effect, regardless of the general benefits of modernization and the desired and long-awaited approximation of the capital to the river, are also controversial, often critically evaluated gentrification processes.
PL
Celem artykułu jest pokazanie związków między dążeniami do podniesienia jakości życia i poprawy stosunków społecznych a przedsięwzięciami służącymi odnowie przestrzeni miejskich. W pierwszej części tekstu—po sformułowaniu ogólniejszych uwag na temat społecznego znaczenia przestrzeni—wskazano kilka realizowanych w najnowszej historii rozwiniętego świata koncepcji unowocześniania miast (Cerdà, Haussmann, Le Corbusier), akcentując ich najczęściej ambiwalentne skutki społeczne. Na te ostatnie zwracają uwagę m.in. krytycy modernizmu i zwolennicy wizji wobec niego alternatywnych (Jacobs, przedstawiciele tzw. nowego urbanizmu, promotorzy idei miasta spójnego społecznie, „sprawiedliwie dzielonego” itp.). Tytułem krajowej ilustracji empirycznej, autor scharakteryzował następnie przypadek przemian urbanistycznych i społecznych, jakie zachodzą w ostatnich dwóch dekadach w warszawskiej dzielnicy Powiśle. Ich efektem, niezależnie od generalnych korzyści modernizacyjnych oraz pożądanego i długo oczekiwanego zbliżenia stolicy do rzeki, są także kontrowersyjne, często krytycznie oceniane procesy gentryfikacyjne.
Contributors
 • nstitute of Social Policy, Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
References
 • Allgayer,Anioł, W. (2016). Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy. Studia z Polityki Publicznej, no. 2 (10).
 • Anioł, W. (2017). Między starym i nowym. O sposobach modernizowania przestrzeni publicznych. Studia z Polityki Publicznej, no. 2 (14).
 • Anioł, W. (2018). Metamorfozy domeny publicznej i ich janusowe oblicze społeczne. Studia z Polityki Publicznej, no. 1 (17).
 • Butler, Ch. (2012). Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life, and the Right to the City. New York–London: Routledge.
 • Florida, R. (2008). Who’s Your City? How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books.
 • Gehl, J. (2014). Miasta dla ludzi. Kraków: Wydawnictwo RAM.
 • Graham, W. (2016). Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat. Kraków: Karakter.
 • Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Jacobs, J. (1993). The Death and Life of Great American Cities. New York–Toronto: Random House.
 • Jacobs, J. (2012). Śródmieście jest dla ludzi. In: B. Świątkowska (ed.), Chwała miasta. (115–130). Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (ed.) (2012). Procesy gentryfikacji w mieście. Vol. I. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Katz, P. (ed.) (1994). The New Urbanism: Toward an Architecture of Community. New York: McGraw-Hill.
 • Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, no. 5.
 • Merrifield, A. (2016). Nowa kwestia miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Montgomery, Ch. (2016). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. Kraków: Wysoki Zamek.
 • Nawratek, K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 • Sudjic, D. (2015). Kompleks gmachu. Architektura władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 • Świątkowska, B. (ed.) (2014). My i oni. Przestrzenie wspólne/projektowanie dla wspólnoty. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 • Urbański, J. (2005). Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura. Poznań: Bractwo Trojka.
 • Zipp, S. (2010). Manhattan Projects: The Rise and Fall of Urban Renewal in Cold War New York. Oxford: Oxford University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c4811c2-0970-4689-9cec-b9b767396626
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.