PL EN


2017 | 52 | 95-105
Article title

Produktywność pracy w Polsce w przekroju województw

Content
Title variants
EN
Labor productivity in Poland in the regional breakdown
RU
Производительность труда в Польше в разрезе воеводств
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę kapitału intelektualno-instytucjonalnego. Jest to część kapitału danego kraju, służąca finansowaniu zasobów intelektualnych i instytucjonalnych. Jakość tych zasobów przyczynia się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W drugiej części podano zasady pomiaru kapitału intelektualno-instytucjonalnego. Wiarygodnie określony poziom tego kapitału stanowi informację na temat realizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Do pomiaru kapitału intelektualno-instytucjonalnego wykorzystano wskaźnik produktywności pracy, wyprowadzony w oparciu o koncepcję analitycznej funkcji produkcji. Jest to funkcja siedmiu zmiennych, odzwierciedlająca rzeczywisty sposób komponowania czynników wytwórczych w procesie powstawania produktów oraz ich rynkowej realizacji. Wskaźnik ten integruje zarówno poziom technicznego uzbrojenia pracy, rotacji aktywów, rentowności aktywów oraz poziomu opłacenia pracy. Celem polityczno-gospodarczym jest dążenie do zrównoważonego wzrostu kraju, który odzwierciedla stabilny wzrost wskaźnika produktywności pracy. Pogłębioną analizę harmonijności wzrostu gospodarczego może stanowić analiza produktywności pracy w regionach. W ostatniej części pracy podano wyniki pomiaru produktywności pracy w Polsce w podziale na województwa. Uzyskane wyniki wskazują, że poziom produktywności pracy wynosi 2,12 i jest typowy dla krajów rozwijających. Zarazem wskazują na znaczący dystans do krajów wysoko rozwiniętych, w których poziom tego wskaźnika przekracza 3. Z kolei wyniki pomiaru regionalnej produktywności pracy wskazują na kolejny problem, jakim są duże różnice w wartości wskaźnika. Potwierdza to nierównomierny rozwój Polski.
EN
The first part of this article presents the essence of intellectual-institutional capital. It is part of the capital of the country which finances intellectual and institutional resources. The quality of those resources contributes to the sustainable growth of an economy. The second part provides rules of measuring of the institutional-intellectual capital. Reliably stated level of this capital is an information regarding implementation of the sustainable development paradigm. In order to measure intellectual-institutional capital, labor productivity indicator was used, derived based on the concept of analytical production function. This is a function of seven variables, reflecting the actual way of composing of production factors in the process of products formation and their market realization. This indicator integrates technical equipment of labor, assets turnover, returns on assets, and the level of human capital remuneration. The pursuit of sustainable development is a politically- -economic goal, which reflects stable increase of the labor productivity factor. In-depth analysis of the sustainability of economic growth can be provided by regional labor productivity analysis. The last part of the paper presents the results of measuring labor productivity in Poland by region. The results indicate that the level of labor productivity is 2.12, what is typical for developing countries. At the same time, the results indicate significant distance to developed countries, where the value of labor productivity exceeds 3. In turn, the results of the measurement of regional labor productivity indicate another problem, reflected in large differences between regions. It proves the development of Poland to be uneven.
Year
Volume
52
Pages
95-105
Physical description
Contributors
References
 • Colander D.C., Landreth H., 2005, Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa.
 • Dobija M., Ekonomia pracy, wynagrodzeń i racjonalnych nierówności – laboryzm, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 47 (3/2016), red. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.2.
 • Dobija M., Formation of the Integrative Currency Area, “SOP Transactions on Economic Research”, Vol. 1, No. 1, January 2014, https://doi.org/10.15764/er.2014.01001.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Hulten Ch.R., Total Factor Productivity. A Short Biography, National Bureau of Economic
 • Research Working Paper nr 7471, Jan 2000, https://doi.org/10.3386/w7471.
 • Humpherey T.M., Algebraic Production Functions and their Uses before Cobb-Douglas, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, nr 83(1).
 • Lavoie M., 1997, Capital Reversing. Encyclopedia of Political Economy, Routledge 2000.
 • Mishra S.K., 1997, A Brief History of Production Functions, “The IUP Journal of Managerial Economics”, Vol. 8, iss. 4, https://doi.org/10.2139/ssrn.1020577.
 • Przybyła H., 2001, Sposób ujęcia ekonomii politycznej i gospodarki w szkole szwedzkiej [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, red. U. Zagóra-Jonszta, Wyd. Uczelniane AE w Katowicach, Katowice.
 • Renkas J., Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Białorusi i Ukrainy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 43 (3/2015), red. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów, https://doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.29.
 • Stańdo-Górowska H., Model kapitału ludzkiego a wysokość wynagrodzenia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 42 (2/2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c4cb9ab-50d4-408d-85f4-0494837283e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.