PL EN


2014 | 7/2014 | 255-269
Article title

“Careers of young delinquents” i.e. the phenomenon of excluding pre-school children who are at risk of social maladjustment during the early stages of education

Content
Title variants
PL
„Kariery małych dewiantów” czyli fenomen wykluczania dzieci przedszkolnych zagrożonych niedostosowaniem społecznym na wczesnych etapach edukacji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents research on the process of social exclusion from the first stage of the education of children at risk of social maladjustment. The author presents strategies and tactics used by teachers of preschool education to eliminate the exclusion of children who cause educational problems. The author analyzes the data in accordance with the methodology of grounded theory in the context of game theory.
PL
Artykuł zawiera prezentację badań na temat procesu wykluczania społecznego z pierwszego etapu edukacji dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Autorka prezentuje stosowane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego strategie wykluczania i taktyki eliminacji dzieci, które sprawiają trudności wychowawcze. Autorka dokonuje analizy danych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej w kontekście teorii gier.
Year
Issue
Pages
255-269
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
 • Jagiellonian University in Kraków
References
 • [1] Bauman Z., Moralność w niestabilnym świecie (Morality in an instable world), Księgarnia św. Wojciecha, Poznan 2006.
 • [2] Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy (Work, consumerism and the new poor), Wydawnictwo WAM, Cracow 2006.
 • [3] Bauman Z., Płynne życie (Liquid Life), Wydawnictwo Literackie, Cracow 2007.
 • [4] Bauman Z., Płynne czasy, życie w epoce niepewności (Liquid Times: Living in an Age of Modernity), Wydawnictwo Sic!, Warsaw 2007.
 • [5] Bauman Z., Płynny lęk (Liquid Fear), Wydawnictwo Literackie, Cracow 2008.
 • [6] Biała M., Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga (Behavioural problems of children and adolescents. A guide for teachers, tutors, pedagogues), Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna sp. z o.o., Warsaw 2006.
 • [7] Bryman A., Social Research Methods, Oxford University Press 2001.
 • [8] Frieske K., Marginalność i procesy marginalizacji (Marginality and exclusion processes), IPiPS, Warsaw 1999.
 • [9] Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości (Stigma. Reflections on the wounded identity), GWP, Gdansk 2005.
 • [10] Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Warsaw 1964, pp. 317–318.
 • [11] Gulczyńska A., “Chłopaki z dzielnicy”. Studium społeczno-pedagogiczne z perspektywy interakcyjnej (“The boys from the neighborhood.” Socio-pedagogical study from the perspective of interaction), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2013.
 • [12] Huget P., Kompetencje społeczne dzieci z zaburzeniami w zachowaniu (Social competences of children with behavioral problems), [in:] Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu (Social contexts of behavioural problems), Urban B. (ed.), Wydawnictwo UJ, Cracow 2001.
 • [13] Konecki K., Chomczyński P., Słownik socjologii jakościowej (Dictionary of qualitative sociology), Wydawnictwo Difin, Warsaw 2012.
 • [14] Konopczyński M., Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich (The theoretical basis of the methodology of cultural-technical programs in social reintegration of juveniles), PWN, Warsaw 2006.
 • [15] Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji (Creative resocialisation methods), PWN, Pedagogium, Warsaw 2006.
 • [16] Pecyna M.B., Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej (Family conditioning of a child’s behavior in the light of clinical psychology), WSiP, Warsaw 1998.
 • [17] Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie (Psychology of the socially maladjusted child), PWN, Warsaw 1985.
 • [18] Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Raport z monitoringu (The right to education of children with special educational needs. Monitoring Report), Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warsaw 2010.
 • [19] Różańska-Kowal J., Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych Nieletnich (Motivation for the pro-social and antisocial behaviour of juveniles), Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Cracow 2010.
 • [20] Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka (Psychomotor disorders of child development), PWN, Warsaw 1965.
 • [21] Straffin Ph.D., Teoria gier (Game theory), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2004.
 • [22] Sulestrowska H., Zaburzenia zachowania i nieprawidłowy rozwój osobowości u dzieci i młodzieży (Behavioral disorders and abnormal personality development in children and adolescents), [in:] Psychiatria wieku rozwojowego (Developmental age psychiatry), Popierska A. (ed.), PZWL, Warsaw 1989, 2000.
 • [23] Tyszka T., Konflikty i strategie. Niektóre zastosowania teorii gier (Conflicts and strategies. Some applications of game theory), WNT, Warsaw 1978.
 • [24] Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych (Local community safety), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2009.
 • [25] Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży (Behavioral disorders and youth crime), Wydawnictwo UJ, Cracow 2000.
 • [26] Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań, [in:] Urban B., Stanik J.M., (eds.), Resocjalizacja (Resocialisation), t. I, PWN, Warsaw 2007.
 • [27] Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja (Resocialisation), t. I, PWN, Warsaw 2007.
 • [28] Young H.P., Sprawiedliwy podział (Equity in Theory and Practice), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2003.
 • [29] Acts of Law
 • [30] Regulation of the Ministry of Education, 2 August 2013 on the conditions for the organization of training, education and care for children and youth with disabilities and the socially maladjusted in kindergartens, schools and public and integration facilities (Dz.U. 2013, pos. 957).
 • [31] Regulation of the Ministry of Education, 3 February 2009 on the organization of children’s early development support (Journal of Laws No. 23, item. 133, as amended).
 • [32] Regulation of the Ministry of Education, 30 April 2013 on the principles of providing and organizing psychological and pedagogical support in public kindergartens, schools and institutions (Dz.U 2013 pos. 532, as amended).
 • [33] Regulation of the Ministry of Education of 18 September 2008 on the manner and mode of organizing compulsory year of individual pre-schooling and individual teaching of children and adolescents (Journal of Laws No. 175, item. 1086, as amended).
 • [34] Act on Proceedings in Juvenile Matters of 26 October 1982 (as amended).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c4f3608-621b-4f3e-b129-d6b5956f8b3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.