PL EN


2015 | 2(15) | 49-51
Article title

Środowisko przyrodnicze jako niemy interesariusz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. Dobre praktyki biznesu w Polsce

Content
Title variants
EN
The natural environment as a silent stakeholder of a socially responsible company. Good business practices in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest odpowiedzią biznesu na oczekiwania społeczeństw, domagających się, by partycypował on w rozwiązywaniu i niwelowaniu problemów współczesnego świata, w tym zagrożeń ekologicznych. Istotą CSR jest teoria interesariuszy, zgodnie z którą każde przedsiębiorstwo powinno budować ze swoimi interesariuszami pozytywne relacje, ponieważ od tego zależą jego przetrwanie i sukces. Jednym z kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa jest środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych prośrodowiskowych instrumentów CSR (zasady 3R, środowiskowej oceny cyklu życia produktu, zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw) oraz zilustrowanie ich dobrymi praktykami biznesu w Polsce.
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) is a business response to the expectations of societies demanding business participation in solving and eliminating problems of the modern world, including environmental hazards. The essence of CSR is the stakeholders’ theory, according to which each company should build positive relations with their stakeholders, since its survival and success depend on them. One of the key stakeholders of the company is the natural environment. The purpose of this article is to present selected environmentally-friendly CSR instruments (the 3R concept, life cycle assessment, sustainable supply chain management) and illustrate their good business practices in Poland.
Publisher
Year
Issue
Pages
49-51
Physical description
Dates
published
2015-04
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • 1. Bergier T., Gospodarka komunalna, [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • 2. Carbon footprinting guide, www.carbontrust.com/resources/guides/carbonfootprinting-and-reporting/carbon-footprinting, (02.04.2015).
 • 3. Definicja Łańcucha Dostaw, www.interesariusze.pl/artykuly/definicja-lancuchadostaw/, (02.04.2015).
 • 4. Evan W., Freeman R., Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji „udziałowców zewnętrznych”: kapitalizm kantowski, [w:] G. Chryssides, J. Kaler (red.), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 5. Grodkiewicz P., Ku gospodarce o obiegu zamkniętym, „Logistyka Odzysku” 2015, nr 1 (14).
 • 6. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring corporate strategy, FT Pretince Hall, 2008, www.academia.edu/6286445/Exploring_Corporate_Strategy_Text_and_Cases_8e_by_Johnson_Scholes_Whittington, (07.03.2015).
 • 7. Kodeks Postępowania Dostawców SABMiller, www.kp.pl/files/partnerzy/pol/KP_KODEKS_POSTEPOWANIA_DOSTAWCOW.pdf, (14.03.2015).
 • 8. Kronenberg J., Zrównoważona produkcja, [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • 9. Misja „Zero Odpadów” zrealizowana w  45 fabrykach Procter & Gamble na całym świecie, www.pg.com/pl_PL/news_views/Zero_Odpadow.shtml, (14.03.2015).
 • 10. Nasze podejście, www.unilever.pl/sustainable-living-2014/our-approach/, (14.03.2015).
 • 11. Norma PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN, Warszawa 2012.
 • 12. Od kołyski do kołyski – wywiad z  prof. Michaelem Braungartem, współtwórcą koncepcji, „Logistyka Odzysku” 2013, nr 3.
 • 13. Porter M., Kramer M., Strategia a  społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu – pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, „Harvard Business Review Polska” 2007, nr 52.
 • 14. Reduce, Reuse, Recycle, Rethink – zrównoważona konsumpcja w praktyce. Rozmowa z  Karoliną Maliszewską, trenerką zrównoważonego rozwoju i  prezesem Fundacji Sendzimira, „Logistyka Odzysku” 2015, nr 1.
 • 15. Rolecki M., Ambitna unijna reforma śmieciowa idzie do kosza, „Gazeta Wyborcza” 25 luty 2015.
 • 16. Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement, United Nations Global Compact, Business for Social Responsibility, 2010, www.bsr.org/reports/BSR_UNGC_SupplyChainReport.pdf, (14.03.2015).
 • 17. Ślad ekologiczny, www.wwf.pl/co_robimy/living_planet_report/slad_ekologiczny/, (14.03.2015).
 • 18. Zielona logistyka czyli nasz ECO2 PHANT, www.dbschenker-csr.pl/pl/wyzwanialogistyki/zielona-logistyka, (14.03.2015).
 • 19. Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje, Analiza tematyczna nr 3/2013, FOB, www.odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/FOB_Analiza
 • Tematyczna_3_2013_%C5%82a%C5%84cuch-dostaw.pdf, (02.04.2015).
 • 20. Zrównoważony Rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie, ludzi i środowisko. Raport 2010-2012, Danone, www.danone.pl/content/download/13773/73864/file/Raport%20CSR%202012.pdf, (14.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c514c6e-50f9-4c63-ac71-c7a0674a3b98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.