Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 211 | 134-150

Article title

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w latach 2012-2013

Authors

Content

Title variants

EN
The monetary policy of the National Bank of Poland in 2012-2013 years

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The National Bank of Poland is carrying the monetary policy out according to entitlements conferred by the Polish constitution and other acts. The Monetary Policy Council is a basic organ of The National Bank of Poland which determines the strategy, purposes of the monetary policy to the given year and instruments of their realization. The basic tools of National Bank of Poland include open market operations, deposit- credit operations and a reserve requirement. The profitability of instruments of the monetary policy depends on NBP interest rates. The present article is introducing the monetary policy of the National Bank of Po-land in 2012-2013 years, that is the period, in which the Monetary Policy Council re-duced bank bases rate by the National Bank of Poland to the lowest level in history.

Year

Volume

211

Pages

134-150

Physical description

Contributors

References

 • Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 6-7 listopada 2012 r., 4-5 grudnia 2012 r., 8-9 stycznia 2013 r., 5-6 lutego 2013 r., 5-6 marca 2013 r., 7-8 maja 2013 r.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • Poliński R., Biernat J.: Polityka pieniężna Polski: orientacje i uwarunkowania. Wydaw¬nictwo ALMAMER, Warszawa 2013.
 • Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Ma¬teriały Dydaktyczne nr 112. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 • Raport o inflacji 1998. NBP, Warszawa, czerwiec 1999.
 • Raport roczny 2012: Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP.
 • Raport roczny 2013: Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, kwiecień 2014.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012. Rada Polityki Pie¬niężnej, Warszawa 2013.
 • Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013. Rada Polityki Pie- mężnej, Warszawa 2014.
 • Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku. NBP, Warszawa, luty 2003.
 • Szpunar P.: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. PWE, Warszawa 2000.
 • Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. NBP, Warszawa, wrzesień 1998.
 • Tymoczko D.: Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym. Mate¬riały i Studia nr 102. NBP, Warszawa 2000.
 • Uchwała nr 56/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 października 2010 r. z późn. zm. w sprawie kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych oraz oddziałów instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Dziennik Urzędowy NBP z 2010 r., nr 14, poz. 15.
 • Uchwała Rady Polityki Pieniężnej nr 15/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania re¬zerwy obowiązkowej. Dziennik Urzędowy NBP z 5 listopada 2013 r., poz. 20.
 • Uchwała nr 43/2013 Zarządu NBP z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Dziennik Urzędowy NBP z 25 listopada 2013 r., poz. 21.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. 1997 r. Nr 140, poz. 938 z późn. zm.
 • www.acipolska.pl.
 • www.nbp.pl.
 • www.stat.gov.pl.
 • Założenia polityki pieniężnej na rok 2012. Warszawa, sierpień 2011. Założenia polityki pieniężnej na rok 2013. Warszawa, wrzesień 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c535be2-e61b-411e-a6dc-47f9fc03082f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.