PL EN


Journal
2012 | 3 | 334-340
Article title

Psychophysical preparation of the pregnant women for childbirth in a prenatal care

Content
Title variants
PL
Psychofiyczne przygotowanie kobiety w ciąży do porodu w opiece prenatalnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective: We found out the opinions and attitudes of the pregnant women to the quality level of courses of a psychophysical preparation. We also found out how many medical professions led the courses and which professions were being preferred by the women. subjects and Methods: Our research was based on a random sample of respondents. The study included 277 respondents. They were divided in to two groups – puerperas and midwives. For each group of respondents was used method of questionnaires. The results were being processed through a statistic program SPSS, version 14.0 on the base of mathematic – statistic methods (arithmetic average calculation, result of Chi-square test, Crombach coeffient Alfa). results: We found out, that the biggest attention was being paid in the courses to breast feeding, childbirth mechanism and particular childbirth phases. Psychoprophylactic preparation courses play an important role in preparation of pregnant women to the childbirth in physical, psychic and a social sphere. Opinions about course leading were diffrent in each group of respondents – puerperas prefer a physician and midwife in leading the course. conclusion: We recommend to synchronize the knowledge in the education content not only from a medical aspect but also from a psychological and social aspect. In the aspect of law we also recommend to solve providing services in the psychoprophylactic preparation courses to be lead obligatory for every pregnant woman by the midwives with a certifiate. We suggest to regularize by-law to be courses of psychophysical preparation paid by an insurance company.
PL
Celem badania było poznanie opinii i postaw kobiet w ciąży do poziomu jakości kursów przygotowania psychofiycznego. Okazało się też, jak wiele zawodów medycznych prowadziło tego typu kursy i przedstawiciele których zawodów byli preferowani przez kobiety. tematy i metody: Badania przeprowadzono na podstawie losowo wybranych respondentów. Badaniem objęto 277 respondentów. Zostali oni podzieleni na dwie grupy – położnice i położne. Dla każdej z grup badanych zastosowano metodę kwestionariuszy. Wyniki były przetwarzane za pomocą programu statystycznego SPSS, wersja 14.0 na podstawie metod matematyczno-statystycznych (obliczenia średniej arytmetycznej, wynik testu zgodności chi-kwadrat, współ- czynnik alfa Cronbacha). Wyniki: Okazało się, że największą uwagę poświęca się w kursach karmieniu piersią, mechanizmowi porodu i poszczególnym fazom porodu. Kursy psychoprofiaktycznego przygotowania do porodu odgrywają ważną rolę w przygotowaniu kobiet w ciąży do porodu w sferze fiycznej, psychicznej i społecznej. Opinie na temat prowadzenia kursu były różne w każdej grupie respondentów – położnice wolą, gdy zajęcia są prowadzone przez lekarza i położną. Wnioski: Zalecamy, aby zsynchronizować wiedzę w treści kształcenia, nie tylko z medycznego aspektu, ale również w aspekcie psychologicznym i społecznym. W aspekcie prawnym polecamy również wprowadzenie obowiązkowych dla każdej kobiety w ciąży usług w zakresie psychoprofiaktycznych kursów przygotowujących do porodu, prowadzonych przez położne z certyfiatem. Proponujemy prawne uregulowanie kursów przygotowania psychofiycznego opłacanych przez fimy ubezpieczeniowe.
Journal
Year
Issue
3
Pages
334-340
Physical description
Contributors
  • Faculty of Health, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
  • Faculty of Health, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
  • University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies, České Budějovice, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c5873ff-61a0-47ea-84c8-14258c977aa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.