Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony

Title variants

EN
Sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony

Languages of publication

Abstracts

PL
Tematem opracowania jest sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, która zostanie omówiona w odniesieniu do uprawnień oskarżonego wynikających z tych zasad w świetle aktualnego Kodeksu postępowania karnego i zmian do k.p.k. z 2013 r. W opracowaniu starano się wykazać, że oskarżony ma możliwość wpływania na czynności postępowania sądowego poprzez przyznane mu w tym etapie procesu karnego uprawnienia. Zmiany do k.p.k. z września 2013 r. przyznają też oskarżonemu prawo do kilkakrotnego wnioskowania o zobowiązanie prokuratora do przekazania materiałów postępowania przygotowawczego przez niego wskazane.
EN
Tematem opracowania jest sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu sądowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, która zostanie omówiona w odniesieniu do uprawnień oskarżonego wynikających z tych zasad w świetle aktualnego Kodeksu postępowania karnego i zmian do k.p.k. z 2013 r. W opracowaniu starano się wykazać, że oskarżony ma możliwość wpływania na czynności postępowania sądowego poprzez przyznane mu w tym etapie procesu karnego uprawnienia. Zmiany do k.p.k. z września 2013 r. przyznają też oskarżonemu prawo do kilkakrotnego wnioskowania o zobowiązanie prokuratora do przekazania materiałów postępowania przygotowawczego przez niego wskazane.

Keywords

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • 1. S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999,
 • 2. K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008,
 • 3. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009,
 • 4. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułu 297 – 467, T. II, Warszawa 2007,
 • 5. M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984,
 • 6. S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985,
 • 7. B. Bieńkowska, Dyspozycyjność stron w procesie karnym na tle zasady kontradyktoryjności, Przegląd Sądowy 1994, Nr 6,
 • 8. D. Tarnowska, Uprawnienia stron procesowych w świetle zasady kontradyktoryjności w procesie karnym, ( w: ) Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin –Jarocin 2006,
 • 9. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008,
 • 10. A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003,
 • 11. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005,
 • 12. J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Dom Wydawniczy ABC 2004,
 • 13. K. Woźniewski, Odpowiedź na akt oskarżenia jako nowa instytucja prawa dowodowego oraz gwarancja rzetelnego procesu w świetle wybranych standardów procesowych Europejskiej konwencji praw człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, Nr 4, s. 15,
 • 14. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2013, Nr 1247).
 • 15. Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 sierpnia 2000 r., II AKz 181/00, KZS 2000/7-8/51
 • 16. K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 674.
 • 17. W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005,
 • 18. Postanowienie SN z dnia 27 maja 2002 r., V KRN 472/00, LEX nr 53332
 • 19. Wyrok SN z dnia 14 lutego 2001 r., V KKN 395/98, LEX nr 52027
 • 20. Wyrok SN z dnia 2 sierpnia 1974 r., VKR 222/74, OSNKW 1974/12/232
 • 21. R. A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 kwietnia 2004 r., WK 8/04, Wojskowy Przegląd Sądowy 2004, Nr 4,
 • 22. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Kraków 2003,
 • 23. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, T. II, Zakamycze 2006,
 • 24. M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1971,
 • 25. P. Kruszyński, Realizacja prawa do obrony na rozprawie głównej, Studia Iuridica 1985, Nr 13,
 • 26. Z. Świda, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008,
 • 27. Wyrok SN z dnia 29 czerwca 1979 r., III KR 169/79, LEX nr 21822
 • 28. Postanowienie SN z dnia 28 grudnia 1974 r., III KZ 254/74, OSNKW 1975/2/29
 • 29. P. Rogoziński, Obecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia obrony materialnej w świetle norm konstytucyjnych i konwencyjnych, Gdańskie Studia Prawnicze 1999, Nr 4 , s. 21,
 • 30. D. Tarnowska, Uprawnienia oskarżonego w świetle prawa do obrony, Prokuratura i Prawo 2006, Nr 7-8,
 • 31. Wyrok SN z dnia 4 listopada 1977 r., V KR 176/77, OSNKW 1978/1/7
 • 32. Wyrok SN z dnia 5 czerwca 1981 r., II KR 10/81, OSNKW 1981/7-8/38
 • 33. Wyrok SN z dnia 17 lutego 1975 r., I KR 222/74, OSNKW 1975/7/92
 • 34. M. Kucharczyk, Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżonego, Przegląd Sądowy 2005, Nr 4
 • 35. Wyrok SN z dnia 10 lutego 2004 r., V KK 194/03, OSNKW 2004/4/42
 • 36. K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005,
 • 37. R.A. Stefański, Pisemne wyjaśnienia podejrzanego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, Nr 1,
 • 38. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2004 r., sygn. SK 32/03, Prokuratura i Prawo Dodatek 2004, Nr 10.
 • 39. Wyrok SN z dnia 1 października 2002 r., V KKN 238/01, LEX nr 56826,
 • 40. wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2004 r., V KK 332/03, Prok. i Prawo 2004/7-8/6
 • 41. Wyrok SN z dnia 24 marca 2003 r., V KK 197/02, LEX nr 77450,
 • 42. Postanowienie SN z dnia 4 lutego 2002 r., IV KKN 430/01, LEX nr 53032

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c5e2176-2b79-444a-9a7e-bee5d9432815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.