PL EN


2017 | 8(10) | 67-79
Article title

Suplika Józefa Weszela dyrektora archiwum i biblioteki w Nieświeżu skierowana do Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko”

Content
Title variants
EN
Supplication of Józef Weszel, director of archives and library in Nieśwież, to Michał Kazimierz Radziwiłł alias „Rybeńko”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł opisuje trudności i niedogodności w pracy w archiwum magnackim z jakimi spotykali się archiwiści zatrudnieni w nieświeskim archiwum Radziwiłłów w 1. połowie XVIII wieku. O tym jak wyglądały jasne i ciemne strony pracy nieświeskich archiwistów zatrudnionych u Michała Kazimierza Radziwiłła zw. „Rybeńko” (1702-1762), wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego najwięcej informacji przekazuje głównie ich korespondencja. Podsumowaniem tych wszystkich bolączek z jakimi spotykali się tamtejsi archiwiści była sześciopunktowa suplika z 23 października 1743 roku dyrektor biblioteki i archiwum w Nieświeżu Józef Weszel skierowana do pracodawcy, która została wydana jako aneks do powyższego artykułu.
EN
The article describes difficulties and problem in working in a noble family archives encountered by archivists employed in the archives of the Radzwiłł family in Nieśwież during the first half of the 18th century. Advantages and disadvantages of work of Nieśwież’s archivists employed by Michał Kazimierz Radziwiłł alias „Rybeńko” (1702–1762), voivode of Vilnius and Grand Hetman of Lithuania, are described mostly by their correspondence. A summary of these problems was a six-point supplication from October 23, 1743 by the director of archives and library in Nieśwież Józef Weszel, aimed at his employer; the supplication is published as an annex to this article.
Year
Issue
Pages
67-79
Physical description
Dates
published
2017-12
Contributors
 • Archiwum Główne Akt Dawnych
References
 • Bernatowicz T., Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697-1763), Warszawa 2011, ss. 557.
 • Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Hieronim Florian h. Trąby (1715-1760), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, red. E. Rostworowski, Wrocław 1987.
 • Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zwany Rybeńko h. Trąby (1702-1762), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, red. E. Rostworowski, Wrocław 1987.
 • Jankowski R., Archiwiści i instrukcje archiwalne napisane dla nich w Archiwum Głównym Radziwiłłów w Nieświeżu, "Archiwista Polski” 2000, nr 2.
 • Jankowski R., Archiwum Radziwiłłów w Białej około 1736 roku, "Miscellanea Historico-Archivistica” 2016, t. 23.
 • Jankowski R., Burzliwe losy archiwum Radziwiłłów w Nieświeżu od XV w. do 1838 r., "Miscellanea Historico-Archivistica” 2000, t. 11.
 • Jankowski R., Opis archiwum nieświeskiego z 1857 roku, "Miscellanea Historico-Archivistica” 2014, t. 21.
 • Jankowski R., Prace inwentaryzacyjne w Archiwum Głównym Radziwiłłów w Nieświeżu do 1945 r., "Archiwista Polski” 2000, nr 3.
 • Jankowski R., Rękopisy i archiwalia w bibliotece w Nieświeżu do połowy XVIII wieku. Zarys problematyki, [w:] Historia. Memoria. Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, red. J. Krochmala, Warszawa 2015.
 • Karkucińska W., Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746). Działalność gospodarcza i mecenat, Warszawa 2000.
 • Karkucińska W., Radziwiłłowa z Sanguszków Anna Katarzyna (1676-1746), [w:] Polski słownik Biograficzny, t. 30, red. E. Rostworowski, Wrocław 1987.
 • Latuškìn A. M., Nâsvìžskì arhìǔ knâzëǔ Radzìvìlaǔ u kancy XVIII - peršaj palove XX stst., Mìnsk 2007.
 • Lepszy K., Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, Wrocław 1953.
 • Michalski J., Radziwiłł Karol Stanisław zwany Panie Kochanku h. Trąby (1734-1790), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, red. E. Rostworowski, Wrocław1987.
 • Słownik języka polskiego, oprac. M. S. B Linde, t. I - II, Warszawa 1808-1811.
 • Syta K., Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010.
 • Syta K., Jan Józef Witoszyński - archiwista Sieniawskich i Czartoryskich z XVIII wieku. Przyczynek do dziejów archiwistyki prywatnej okresu staropolskiego, "Archiwista Polski” 2002, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c61f79f-de40-4676-86ed-eac3effb9229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.