PL EN


2017 | 1 | 33-54
Article title

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa

Content
Title variants
EN
Local development (spatial) zoning plan as a source of law
Местный план землепользования и застройки гмины как источник права
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the light of the Constitution the source of universally binding law in the Republic of Polish is, inter alia, the local law (art. 87). Feature of the local law is that it is created by the local authorities on the basis of acts of the Parliament and for their implementation. It shall be binding only within the limits of the jurisdiction of a local authority. An example of such local law is a resolution of the municipal council on the adoption of a local development (spatial) plan. Such a plan is optional and only in a few cases the law requires its adoption. The primary function of the local development (spatial) plan is to determine the destination area covered by it, including the delimitation of areas with different functions. This is very important from the point of view of the requirements for land management and environmental protection. If such a plan is the universally binding local law, it must be edited according to such rules that apply to the drafting of the texts of the law. Also, its interpretation must be done according to those rules.
RU
В соответствии с Конституцией источником общеобязательного права Республики Польша являются в частности акты местного права. Местное право характеризуется тем, что оно создается местными органами на основании законов с целью их реализации и оно действует только на территории деятельности установивших его органов. Примером данного акта является постановление совета гмины о принятии местного плана землепользования и застройки гмины. Этот план имеет факультативный харак-тер и только в немногочисленных случаях закон требует его принятия. Основная задача местного плана это определение назначения недвижимости, в том числе разграниче-ние территорий о разных функциях, что имеет большое значение с точки зрения требований в сфере землеустройства и охраны окружающей среды. Если такой план являет-ся актом местного права о общеобязательном характере, то он должен редактироваться в соответствии с принципами редактирования нормативно правовых текстов. Также его толкование должно происходить с использованием надлежащих правил.
Year
Issue
1
Pages
33-54
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bąkowski T., Bielski P., Kaszubowski K., Kokoszczyński M., Stelina J., Warylewski J.K., Wierczyński G.: Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia. Warszawa 2003.
 • Czerski P., Hanusz A., Musiał M., Niezgoda A., Szczęśniak P.: Źródła finansowania samorządu terytorialnego. Red. A. Hanusz. Warszawa 2015.
 • Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M.: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2016.
 • Dąbek D.: Prawo miejscowe. Warszawa 2015.
 • Federczyk W., Fogel A., Kosieradzka-Federczyk A.: Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym. Warszawa 2015.
 • Izdebski H., Zachariasz I.: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warszawa 2013.
 • Jaworska-Dębska B.: Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2014 r., II OSK 2377/14. „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 9.
 • Kaczor J.: Językowy aspekt redagowania i interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 10.
 • Kmieciak Z.: Glosa do wyroku WSA z dnia 18 stycznia 2007 r., II S.A./Gl 385/06. „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, z. 4.
 • Kruś M., Leoński Z., Szewczyk M.: Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa 2012.
 • Murzydło J.: Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle zmian wprowadzonych art. 7 ustawy z 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze. „FinanseKomunalne” 2013, nr 3.
 • Niewiadomski Z.: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Warszawa 2003.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Red. Z. Niewiadomski. Warszawa 2015.
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Red. T. Woś. Warszawa 2016.
 • Szewc T.: Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 2014 r., II OSK 2377/14. „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2016, nr 4.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz. Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3431
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c67f18b-06ba-4457-b6b0-f274dd41cc9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.