PL EN


2018 | 16 | 1 | 113-131
Article title

Kultura fizyczna w garnizonie Siedlce w latach 1922-1939

Authors
Content
Title variants
EN
Physical culture in the Garrison Siedlce in the years 1922-1939
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W latach 1918-1939 sport w Wojsku Polskim odgrywał bardzo ważną rolę. Niepodległa Rzeczpospolita, chcąc zachować niepodległość musiała mieć silną i sprawną armię, stąd w tężyźnie fizycznej władze państwowe widziały ostoję bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z tymi założeniami żołnierz podczas służby wojskowej powinien osiągnąć wszechstronną sprawność fizyczną, a zarazem miał być propagatorem kultury fizycznej w swoim środowisku po odejściu do cywila. Początek wychowania fizycznego w oddziałach 9 Dywizji Piechoty rozpoczął się jeszcze podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 i pobytu pułków na Polesiu. W przerwie między działaniami wojennymi starano się prowadzić normalne życie garnizonowe oraz jak najlepiej organizować wolny czas żołnierzom. Po zakończeniu wojny i przybyciu pułków do miejsc ich stacjonowania podczas pokoju kontynuowano pracę nad wychowaniem fizycznym żołnierzy. Garnizon Siedlce był największym garnizonem na Podlasiu, stąd stacjonujący w nim żołnierze uprawiali bardzo wiele dyscyplin sportowych: strzelectwo, piłkę nożną, lekkoatletykę, hippikę, szermierkę, tenis, boks, czy kolarstwo. Siedleckie oddziały były inicjatorami budowy wielu obiektów sportowych na terenie miasta, które udostępniano także ludności cywilnej. Działalność wojska w tym zakresie powodowała duże zainteresowanie sportem wśród lokalnego społeczeństwa.
EN
In the years 1918-1939 sport in the Polish Army played a very important role. The independent Republic, in order to preserve its independence, had to have a strong and efficient army, so in the physical state, the state authorities saw the safety of the state. According to these assumptions, a soldier during military service should attain comprehensive physical fitness and at the same time be a propagator of physical culture in his environment after his departure from the civilian. The beginning of physical education in the 9th Infantry Division began during the Polish-Bolshevik War of 1919-1920 and the stay of the regiments in Polesie. During the interval between warfare efforts were made to conduct normal garrison life and to best organize the soldiers free time. At the end of the war and the arrival of the regiments at their stationed locations, the work continued on the physical education of the soldiers. Garrison Siedlce was the largest garrison in the Podlasie region, hence the soldiers stationed in it, practiced a lot of sports: shooting, football, athletics, hippies, fencing, tennis, boxing or cycling. The Siedlce divisions were the initiators of the construction of many sports facilities in the city, which were also made available to the civilian population. Military activity in this area has caused great interest in sport among local people.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
113-131
Physical description
Contributors
author
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
References
 • Borek P., Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu (1918-1939), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XII, 2015.
 • Borek P., Stacjonowanie 9 Dywizji Piechoty na Wileńszczyźnie w latach 1920-1922, „Rocznik Bialskopodlaski”, t. XXIII, 2015.
 • Cicirko Z., Wychowanie fizyczne i sport w Wojsku Polskim na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Wojsko Edukacja. Księga Jubileuszowa profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę urodzin, red. M. Bednarzak-Libera, J. Gmitruk, Warszawa – Siedlce 2010.
 • Cicirko Z., Z kart historii piłki nożnej Wojskowego Klubu Sportowego 22. Pułku Piechoty w latach 1922-1939, „Szkice Podlaskie” 2003, z. 11.
 • Gaj J., Hądzelek K., Dzieje Kultury Fizycznej w Polsce w XIX i XX w., Poznań 1991.
 • Izdebski J., Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939, Warszawa 2000.
 • Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998.
 • Matusak P., Winter A., Siedlce 1918-1939, [w:] Siedlce 1448-1995, red. E. Kospath-Pawłowski, Siedlce 1996.
 • K. Piech K., Kolarstwo na Podlasiu, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 1991, nr 4.
 • Piech K., Sport w Okręgu Korpusu nr IX, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 1994, nr 1.
 • Radoń A., Piłka nożna w Polsce w latach 1921-1966. Tabele i zestawienia, Warszawa 1968.
 • Załęski P., Tradycje łowieckie ziemiaństwa podlaskiego w okresie międzywojennym, [w:] Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej, red. S. Kordaczuk, Siedlce 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c6e31e1-f049-4553-96c8-dec350d930e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.