PL EN


2014 | 101 | 135-148
Article title

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacj

Title variants
EN
Human Capital the Most Important Element in the Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu na temat "Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji" przedstawiono na wstępie jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie przedstawiono również jak ważne są zasoby ludzkie dla organizacji, jak ważny jest wybór zespołu pracowniczego, który jest podstawą poprawnego działania, ale także swoistym bodźcem do rozwoju organizacji. Człowiek wnosząc swoje umiejętności i specjalistyczną wiedzę, angażuje się w istotne dla organizacji sprawy. Przedstawiono również jak ważnym elementem jest inwestowanie w zasoby ludzkie oraz utrzymanie dobrze wyszkolonych osób w obrębie organizacji. Jest to ważna część całego procesu zatrudnienia. Pracodawca dbając o swoich pracowników pośrednio dba o własną organizację. Na zakończenie przedstawiono wnioski które jednoznacznie przedstawiają że zasoby ludzkie w organizacji stanowią najważniejszy jej czynnik. Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na wyniki finansowe organizacji. Inwestycje w kapitał ludzki otwierają wielkie możliwości rozwoju w każdym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie ich brak sprawia, że organizacja stoi w miejscu.
EN
In the elaboration 'Human capital the most important element in the organization' first was presented the development of human resources in the course of a few centuries. Then it was showed how important human resources are for an organization and how significant is the selection of the crew as it is not only the base for proper fulfilling tasks but also serves as a peculiar stimulant to its development. A person by introducing his skills and specialized knowledge gets involved in the important company matters. It was also stressed how important thing is to invest into human resources and to keep trained staff within the company. These are a key element of the employment process. An employer by taking care of his employees indirectly is taking care of his company. At the end all conclusions were introduced which unambiguously show that human resources constitute the company's most important factor. The knowledge and skills is synonymous to financial results of a company. Investments into human resources open great perspectives and their lack hamper its development.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna, Inwestycje w kapitał ludzki, dodatek do DGPu nr 125(3011) z 30 czerwca 2011.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
 • Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa 2000.
 • Górecka K., Kompetencje a kapitał ludzki i intelektualny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 • Issacson W., Steve Jobs, Insignis Wydawnictwo, Warszawa 2012.
 • Kożusznik B, Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, CEDEWU, Warszawa 2009.
 • Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Materiały artykułu z portalu portfel.pl: http://www.portfel.pl/pdf/art4050.
 • Materiały ze strony firmy PWC http://www.pwc.pl/pl/biuro- prasowe/saratoga-hc-benchmarking-2011.jhtml
 • Materiały z portalu : Europejski Fundusz Społeczny, Program Kapitał Ludzki, http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx.
 • Pocztowski A., Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Program Kapitał Ludzki, Warszawa, 7 września 2007.
 • Staniewski M. W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wizja Warszawa 2008.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c6ed282-6300-452e-bed5-ac0b5ba95f13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.