PL EN


2016 | 12 | 21-32
Article title

OCENIANIE UCZNIÓW WE WSPÓŁCZESNEJ I PRZYSZŁEJ PRAKTYCE EDUKACYJNEJ SZKOŁY – SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY

Content
Title variants
EN
PUPIL ASSESSMENT IN THE PRESENT AND THE FUTURE EDUCATIONAL PRACTICE OF SCHOOL – OPPORTUNITIES, THREATS, OUTLOOKS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartościowanie edukacyjnych osiągnięć uczniów od zawsze stanowiło przedmiot często toczonych dyskusji, a ocena szkolna w zależności od swojej postaci i systemu, na podstawie którego była konstruowana, pozostawała obiektem albo pedagogicznej apoteozy, albo ogólnie przyjętej, powszechnej i wnikliwej krytyki. Na przestrzeni ostatnich lat szkoła jako instytucjonalna placówka realizująca proces kształcenia poddana została głębokiej transformacji, obejmującej jeśli nie całą, to przynajmniej znaczną część praktyki jej funkcjonowania. W obliczu wspomnianych zmian i przeobrażeń uzasadniona wydaje się refleksja nad procesem oceniania uczniów realizowanym w praktyce edukacyjnej szkoły, w szczególności w kontekście postulatów, jakie pod adresem dydaktycznego pomiaru osiągnięć kierują współczesne nauki o wychowaniu.
EN
The evaluation of students’ educational achievements has always been a subject of discussion, while the school grade, depending on the character and the system basis of which it was constructed, remains a subject of apotheosis or thorough criticism. In recent years the school, as an institutional institution realizing the educational process, has undergone a profound transformation, including if not all, then at least a significant part of the practice of its functioning. In the face of these changes and transformations it seems to be warranted to reflect on the process of assessing pupils realized in educational school practice, particular in the context of demands which contemporary educational sciences direct at the educational measurement.
Year
Issue
12
Pages
21-32
Physical description
Contributors
References
 • Arends, R. (1994). Uczymy się nauczać. Warszawa.
 • Aronson, E., Wilson, T.D. i Akert, R.M. (2012). Psychologia społeczna. Warszawa.
 • Bereźnicki, F. (2007). Podstawy dydaktyki. Kraków.
 • Brzezińska, A. i Misiorna, E. (1998). Ocenianie opisowe w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań.
 • Davis, R.H., Alexander, L.T. i Yelon, S.L. (1983). Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie. Warszawa.
 • Kopaczyńska, I. (2002). Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia. Kraków.
 • Niemierko, B. (2002). Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa.
 • Okoń, W. (2004). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa.
 • Putkiewicz, E. (2004). Ocenianie szkolne – podejście teoretyczne. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. III. Warszawa.
 • Stróżyński, K. (2004). Ocenianie szkolne. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. III. Warszawa.
 • Więckowski, R. (1994). Wartościowanie wysiłku edukacyjnego dziecka. Życie Szkoły, 8.
 • Zajdel, K. (1999). Pomówmy o ocenianiu. Edukacja i Dialog, 11. Pobrano z lokalizacji: http://www.eid.edu.pl/archiwum/1999,97/listopad,153/pomowmy_o_ocenianiu,915.html.
 • Żytko, M. (2004). Ocenianie opisowe. W: T. Pilch (red.). Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. III. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c78e81b-37b8-4a36-9a28-c6b5f2eb51d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.