PL EN


2016 | 3(30) | 143-155
Article title

Agencja Wykonawcza ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przyrzeczenie Komisji Europejskiej do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Executive Agency for Small and Medium-sized enterprises. The promise of the European Commission to support small and medium-sized enterprises
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istotnym elementem gospodarki Unii Europejskiej są małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyczyniają się one w największym stopniu do tworzenia PKB poszczególnych państw członkowskich i samej Unii. W celu wsparcia ich rozwoju i zwiększenia możliwości dostępu do innowacyjnych technologii Komisja Europejska utworzyła w 2013 r. Agencję Wykonawczą ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Agencja ta jest jednocześnie elementem decentralizacji realizacji zadań wspólnotowych. Powierzono jej dysponowanie programami unijnymi wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. W tej perspektywie rodzi się pytanie o dotrzymywanie zobowiązań powierzonych Agencji wobec małych i średnich przedsiębiorstw.
EN
The small and medium-sized enterprises are an important element of the EU economy. They contribute most to the GDP of the Member States and the EU. In order to support their development and increase the possibilities of access to innovative technologies, the Executive Agency Development of Small and Medium Enterprises was created by the European Commission in 2013. The agency is also a part of the of tasks of decentralization of the Community. The agency was entrusted with the disposal of the EU programs supporting the development of small and medium-sized enterprises. In this perspective, the question arises about keeping the commitments towards small and medium-sized enterprises.
Year
Issue
Pages
143-155
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Brodecki, Z. (2008). Prawo integracji w Europie, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 9788373348677.
 • Cieślak, Z. i inni (2002). Prawo administracyjne, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 101–102. ISBN 8373340602.
 • Curtin, D. (2005). Delegation to EU non-majoritarian agencies and emerging practices of public accountability, Geradin, Muñoz and Petit, s. 90–91.
 • Doliwa-Klepacki, Z.M. (2005). Integracja Europejska łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją dla Europy, Białystok: Temida2 – Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu. ISBN 8389620097X.
 • Egeberg, M., Martens, M., Trondal, J. (2009). Building Executive Power at the European Level On the role of EU-level agencies, „Working Paper” 10, s. 1–25.
 • Grewiński, M. (2001). Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. ISBN 8388278312.
 • Gudowski, J., Piasecki, R. (2016). Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynkach pozaeuropejskich, „Journal of Modern Science” 1/28/2016, s. 291–304. ISSN 1734-2031.
 • Mikołajczyk, B. (1999). Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsię- biorstw, „Studia Europejskie” 2(1999), s. 35–48. ISSN 1428-149X.
 • Mikołajczyk, B. (2007). Przedsiębiorczość i innowacje w polityce Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw. W: E. Okoń-Horodyńska, S. Pngsy-Kania
 • Magdalena Sitek 154 Journal of Modern Science tom 3/30/2016 (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 137–148. ISBN 9788360653012.
 • Novikowa, K. (2016). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej, „Journal of Modern Science” 2/29/2016, s. 71–92. ISSN 1734-2031.
 • Oręziak, L. (2004). Finanse Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sitek, M. (2007). Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. ISBN 9788372995117.
 • Szejniuk, A. (2016). Istota i znaczenie komunikacji w procesie zarządzania, „Journal of Modern Science” 2/29/2016, s. 43–54. ISSN 1734-2031.
 • Zawada, K. (1987). Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 8301073098.
 • Egeberg, M., Martens, M., Trondal, J. (2009). Building executive power at the puropean level, at, https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-publications/workingpapers/working-papers2009/WP10_09.pdf, dostęp: 24.06.2014.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/ index_pl.htm, dostęp: 24.06.2014.
 • 1 Zasada prawna pacta sunt servanda w prawie międzynarodowym została zapisana już w deklaracji londyńskiej z 1871 r., a następnie w Pakcie Ligi Narodów, w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 r. oraz w Deklaracji zasad prawa międzynarodowego z 1970 r. Ostatecznie zasada ta została uregulowana w prawie międzynarodowym publicznym w Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów.
 • 2 Publiczne przyrzeczenia zostały uregulowane w art. 919–921 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. poz. 380). Komentarz do tych przepisów zob. K. Zawada (1987). Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 3 Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ sme/index_pl.htm, dostęp: 24.06.2014.
 • 4 Dz.U. UE C 120 E z 24.04.2001 r., s. 89 oraz Dz.U. UE C 103 E z 30.04.2002 r., s. 253. Zgodnie z art. 2 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
 • Agencja Wykonawcza ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw... Journal of Modern Science tom 3/30/2016 155 ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji decyzje w sprawie powołania agencji wykonawczej powinny być przyjęte zgodnie z decyzją 1999/468/WE.
 • 5 Opinia wydana dnia 5 lipca 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
 • 6 Dz.U. UE C 345 z 6.12.2001 r., s. 1.
 • 7 Dz.U. L 341 z 18.12.2013 r., s. 74–76.
 • 8 Dz.U. L 5 z 9.01.2004 r., s. 85.
 • 9 Dz.U. UE L 140 z 1.06.2007 r., s. 52.
 • 10 KOM(2011)500 final.
 • 11 KOM(2011)834 final.
 • 12 KOM(2011)874 final.
 • 13 KOM(2011)804 final.
 • 14 KOM(2011)809 final.
 • 15 Komunikat KE z dnia 11.03.2008 r. Przyszłość agencji europejskich, KOM(2008)135 wersja ostateczna.
 • 16 Dz.U. L 297 z 22.09.2004 r., s. 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c793565-b165-479c-9197-e3e34d30bb54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.