PL EN


2019 | 66(3) Architektura | 5-17
Article title

MEANDRY WSPÓŁCZESNEJ ODBUDOWY

Content
Title variants
EN
CONTEMPORARY RECONSTRUCTION MEANDERS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące do czasów obecnych doktryny konserwatorskie związane z ochroną dziedzictwa kulturowego (utrwalone po II wojnie światowej) zarówno w skali architektonicznej, jak i urbanistycznej. Dokonano wyboru charakterystycznych przykładów odbudowy z Polski i ze świata. Następnie przeprowadzono syntetyczną analizę porównawczą wybranych współczesnych przykładów odbudowy z doktrynami konserwatorskimi. Wydobyto te elementy działań realizacyjnych, które odstawały od przyjętych wcześniej zasad teoretycznych. Opisano przeanalizowane kierunki, realizacji odbudowy wskazanych zespołów historycznych. Przeprowadzono także analizę jakie czynniki i argumenty wpływają na działania, będące odstępstwem od doktryn konserwatorskich.
EN
The article presents conservation doctrines binding up to the present time, and connected with the protection of cultural heritage (recorded after World War II) both on an architectural and urban scale. Characteristic examples of reconstruction from Poland and the World were chosen. A synthetic comparative analysis of selected contemporary examples of reconstruction with these conservation doctrines was then carried out. Elements of implementation activities were extracted that departed from theoretical principles adopted earlier. The analyzed directions and implementation of the reconstruction of selected historical complexes were described. An analysis was also made of what factors and arguments affect activities that are a departure from conservation doctrines. To maintain the logic of these considerations, the article began with an objective presentation of the clear rules of dealing with the historical urban space, which were in force at the end of the 20th century, and which have not been officially changed until today. On this background, an analysis was carried out of the selected issues concerning Polish examples from Warsaw and Elbląg, as well as from the Asian continent from China and Iraqi Kurdistan. A today’s necessity is to open a multilateral scientific discourse aimed at formulating conclusions about further preferences in dealing with damaged buildings in the context of global trends.
References
  • Bukowska-Floreńska I. (red.) (2010), Studia etnologiczne i antropologiczne, tom 10, Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
  • Guranowska-Gruszecka K. (2013), Sródmieście Warszawy w XX wieku, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego, Warszawa.
  • Pawłowski K. (1986), Zasady ochrony, odbudowy i rewaloryzacji historycznych zespołów urbanistycznych, (w:) Kalinowski W. (red.), Miasta historyczne, Arkady, Warszawa.
  • Szwankowski E. (1970), Ulice i place Warszawy, PWN, Warszawa.
  • Zachwatowicz J. (1981), O polskiej Szkole odbudowy i konserwacji, „Ochrona Zabytków”, nr 34/1-2.
  • (www1) https//pl.wikipedia.org/Wiki/Stare_Miasto_w_Warszawie [dostęp: 29.05.2019].
  • (www2) elblaski24.pl/profil/Andrzej Przybylski/21938, Elbląska Starówka niezwykła i nieznana historia jej odbudowy. html [dostęp: 29.05.2019].
  • (www3) http://dziennikelblaski.pl/479729,Niezwykla-i-nieznana-historia-odbudowy-elblaskiej-starowki.html [dostęp: 29.05.2019].
  • (www4) https//pl.wikipedia.org/Wiki/Stare_Miasto_ Elbląg [dostęp: 29.05.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c79fb7a-8b0f-45fd-8da9-6b1f671e7c5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.