PL EN


2018 | 3 | 91-104
Article title

TWORZENIE EKOSYSTEMU SPRZYJAJĄCEGO ROZWOJOWI KREATYWNOŚCI I DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W REPUBLICE BIAŁORUSI

Content
Title variants
EN
FORMING CREATIVITY AND INNOVATIVE ACTIVITY ECOSYSTEM IN BELARUS
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest aktualnemu problemowi tworzenia systemu, wspierającego rozwój kreatywności i działalności innowacyjnej w Republice Białorusi w kontekście rozwoju nowej gospodarki w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej. Artykuł pokazuje znaczenie i funkcje finansowania startupów jako zjawiska i projektów wysokiego ryzyka w Republice Białorusi. W opracowaniu przedstawiono główne kierunki działań wspierających kreatywność i działalność innowacyjną w Republice Białorusi. Wskazano na potrzebę systematycznego podejścia do roz-woju systemu twórczości i działalności innowacyjnej w warunkach gospodarki cyfrowej.
EN
The article is devoted to an actual problem forming creativity and innovative activity ecosystem and the formation of new business models in the Republic in the context of digitalization and communications of Forth Industrial Revolution. The main directions of development of creativity and innovative activity ecosystem in the Republic are substantiated. The article reveals the role and functions of croudfunding in Belarus.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
91-104
Physical description
Dates
published
2018-09-30
References
 • 1. Nekhorosheva L.N. Innowacyjne bezpieczeństwo w warunkach nowych globalnych wyzwań i gróźb (w:)Aktualne problemy społeczno-humanistycznej wiedzy w kontekście zabezpieczenia gospodarki narodowej. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej. Mińsk, Akademia Wojskowa Republiki Białoruś, cz. 2, Mińsk, 20017, s. 123-128.
 • 2. Nekhorosheva L.N. Globalne wyzwania w kontekście Czwartej rewolucji przemysłowej: nowe wymagania stawiane gospodarce narodowej i groźba powstania „technologicznej przepaści” (w:) Strategia rozwoju gospodarki Białorusi: wyzwania, narzędzia realizacji i perspektywy: zbiór artykułów naukowych cz. 1, Akademia Narodowa Nauk Białorusi, Instytut Gospodarki NAN Białorusi; red. W. I. Bielski (i. in.), Instytut Systemowych Badań w Zespole Rolniczoprzemysłowym NAN Białoruś, Mińsk 2017, s. 95-110.
 • 3. Nekhorosheva L.N. Nowe możliwości, globalne wyzwania i perspektywy rozwoju biznesu w kontekście Czwartej rewolucji przemysłowej / Społeczno-ekonomiczny rozwój organizacji i regionów Białorusi: efektywność innowacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Witebsk 2017, s. 15-22.
 • 4. Rifkin J., The Third Industrial Revolution, AOW Lateral Power is Transforming Energy, The Economy and the Wold, JeremyRifkin, New York 2011.
 • 5. Nekhorosheva L.N., Zmiana innowacyjnego landszafta w kontekście kształtowania Przemysłu 4.0: nowe groźby i najpilniejsze zadania, w: Cyfrowa transformacja ekonomiki i przemysłu: problemy i perspektywy, red. A. W. Babkin, SPb. Izd-wo Politiechn. Uniw., 2017, s. 29-50
 • 6. Nekhorosheva L.N., Ekonomika wiedzy: umiędzynarodowienie i systematyka innowacji, w: Nowe podejścia do regulowania innowacyjnego i ryzykownego działania red. L.N. Nekhorosheva, B. Mielnikas, A. Jakubawiczus i in., Wilno: Litewskie Centrum Innowacyjne. Wilno 2013, s. 704.
 • 7. Nekhorosheva L.N., Innowacyjno-przemysłowe klastery: metody i narzędzia kształtowania, analiza porównawcza i perspektywy rozwoju w: Wzrost ekonomiczny Republiki Białoruś: globalizacja, innowacyjnność, stabilność, Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, BGEU Mińsk, 2017, t. 2. S. 34-37.
 • 8. Innovation policies for substainable development Innovation for Sustainable Development, Review Belarus UNITED NATIONS, New Yorkand Geneva, 2017.
 • 9. Nekhorosheva L.N. Potrzeba i możliwości wykorzystania wyników naukowo-technicznego działania, Nauka i Innowacje 2017 nr 1, s. 52-55.
 • 10. Nekhorosheva L.N. Modelce komercjalizacji wyników naukowo-technicznego działania, Nauka i Innowacje 2017, nr 2, s. 52-57.
 • 11. Nekhorosheva L.N. Podstawowe kierunku rozwoju systemu oświaty w warunkach „Nowej Ekonomiki”, Materiały Konferencji Naukowej Restrukturyzacja gospodarki Rosji i polityka przemysłowa (INDUSTRY-2015), red. A.W. Babkin, SPb Izda-wo Politech. Uniw., 2015, s. 445-455
 • 12. Boston Consulting Group.2015.Industry 4./0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries.
 • 13. Global Trends: Paradox of Progress, A publication of the National intelligence Council Washington, D. C. NIC (2017), http:/www.dni. gov/ nic /globaltrends.
 • 14. A. Szczepanowski, Jakie czynniki są ważne dla rozwoju twórczości i innowacji na przykładzie polskich przedsięwzięć?, Wzrost ekonomiczny Republiki Białoruś: globalizacja, innowacyjność, stabilność: Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Mińsk BGEU Mińsk 2018 s. 548-550.
 • 15. E. Hościłowicz, Narzędzia pomocy innowacyjnego rozwoju przemysłu 4.0 w Polsce, Wzrost ekonomiczny Republiki Białoruś: globalizacja, innowacyjność, stabilność: Materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Mińsk BGEU Mińsk 2018 s. 505-506.
 • 16. dic.academac.ru
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c7a8b20-0332-4516-b4f7-7e330abcc452
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.