PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 77-85
Article title

Przedsiębiorczość władz samorządowych w zakresie energetyki odnawialnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Entrepreneurship of Local Authorities in Terms of Renewable Energy
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Intensywny rozwój gospodarczy, ograniczona ilość surowców naturalnych, a także duże zanieczyszczenie środowiska powodują, że w ostatnich latach wzrasta znaczenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Inicjatywy dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii są podejmowane na różnych szczeblach zarządzania państwem. Kreatywność i przedsiębiorczość w tym zakresie są także zróżnicowane. Część zadań dotyczących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jest odgórnie narzucona i realizowana przez państwo, ale większość zależy jednak od lokalnych inicjatyw. Celem niniejszego artykułu jest ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie jednostki samorządowej jaką jest gmina. W artykule poruszone zostaną następujące zagadnienia: znaczenie energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym systemie energetycznym, uwarunkowania prawne, rola władz samorządowych, szczególnie lokalnych, w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. W tekście zostanie także scharakteryzowana gmina, która jest pozytywnym przykładem przedsiębiorczości i kreatywności w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
EN
Intensive economic development, limited amount of natural resources, as well as big pollution cause that in recent years, the importance of energy production from renewable sources increases. Initiatives for the use of renewable energy sources are taken at different levels of state management. Creativity and entrepreneurship in this field is also varied. Some of the tasks regarding the acquisition of renewable energy is a top-down imposed and implemented by the state, but most depends on the local initiatives. The purpose of this article is to assess the possibilities of using renewable energy sources at the level of local government, that is the municipality. This article will address the following issues: the importance of renewable energy in the overall energy system, legal conditions, the role of local authorities, especially local production of energy from renewable sources. The article will also be characterized by the community, which is a positive example of entrepreneurship and creativity in the use of renewable energy sources.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Katedra Administracji i Zarządzania Publicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
References
 • Adamkiewicz, J. (2015). Bezpieczeństwo energetyczne w małych wspólnotach. W: J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.). Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. Tom II. Zrównoważony rozwój – OZE – Elektroenergetyka – Prawo – Ochrona środowiska – Ekologia – Biomasa – Odpady komunalne. Poznań: Wyd. WAT, 253 i kolejne.
 • Gogół, W. (1993). Konwersja termiczna energii promieniowania słonecznego w warunkach krajowych.Warszawa: Ekspertyza Polskiej Akademii Nauk.
 • http://kobylnica.pl/warunki_klimatyczne,1048,292.html (2016, 20 września)
 • http://kobylnica.pl/Program_wykorzystania_energii_slonecznej_na_terenie_Gminy_Kobylnica_kobyl- nica_category,275.html (2016, 11 października)
 • http://sgpeo.pl/Misja_Stowarzyszenia (2016, 16 września)
 • https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/ (2016, 10 listopada)
 • Komisja Europejska (2010). Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, dok.7110/10 z dnia 5 marca 2010 r. Bruksela. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • Księżopolski, K., Pronińska, K., Sulowska, A. (red.). (2013). Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Kuciński, K. (red.). (2016). Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko. Warszawa: CeDeWu.
 • Kurowski, K. (red.). (2015). Nowe wybrane technologie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Niedziółka, D. (red.) (2012). Zielona energia w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Osińska, P. (2014). Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Kobylnica na lata 2015–2020. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny Kobylnica.
 • Szukalski, S.M., Malinowski S. (red.). (2013). Energia odnawialna. Technologia, ekonomia, finansowanie. Poddębice: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Pozyskano z: http://www.mae.com.pl/baza-wiedzy-odnawialne-zrodla-energii.html
 • Trzcińska, B. (2012). Uwarunkowania międzynarodowe. W: D. Niedziółka (red.). Zielona energia w Polsce. Warszawa: CeDeWu, 13–34.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 90.16.95 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o prawie energetycznym (Dz.U. 15.942 z późn. zm).
 • Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii D(z.U. 15.478 z późn. zm).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c80b128-a5b9-4d40-b459-e2cba6f3e305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.