PL EN


2016 | 5 | 1 | 61-71
Article title

Samoregulacja działalności reklamowej w Polsce – szanse oraz zagrożenia dla ochrony konkurencji i konsumentów

Content
Title variants
EN
Self-regulation of advertising in Poland – opportunities and threats to competition and consumer protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problemy samoregulacji działalności reklamowej w Polsce. Praktyka pokazuje, iż realizacja celów ochrony konsumentów nie idzie w parze z zagwarantowaniem ochrony praw przedsiębiorców pozostających poza systemem samoregulacji. W związku z tym poddano analizie istotę samoregulacji i wymogi niezbędne do uznania jej za zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W opracowaniu przedstawiono także argumenty za tym, iż są podstawy do oceny działalności samoregulacyjnej w świetle przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
EN
This paper addresses the problems of self-regulation of advertising activities in Poland. Experiences show that the pursuit of the objectives of consumer protection do not go hand in hand with ensuring the protection of the rights of entrepreneurs outside the self-regulation system. The paper presents therefore an analysis of the essence of self-regulation and those of its requirements that are necessary to recognize it as being in compliance with generally applicable legal provisions. The paper also presents arguments supporting the assessment of self-regulation activities in the light of both competition and consumer protection rules, as well as those on combating unfair competition.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
61-71
Physical description
Dates
online
2016-03-31
printed
2016-03-31
References
  • Braun, J. (2008). Pozasądowe rozwiązywanie sporów – zarządzanie problemami obrotu konsumenckiego. Rozwiązywanie sporów w branży marketingu. Warszawa. Pozyskano z: http://konsument.gov.pl/old/files/adr/112008/Komisja%20Etyki%20Reklamy%20-%20Rada%20Reklamy.ppt (1.02.2016).
  • Deloitte (2012) Mechanizmy samoregulacji branżowych wsparciem dla rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
  • Drozdowski, K. (2012). Samoregulacja w reklamie. W: M. Namysłowska (red.), Reklama. Aspekty prawne. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Krasnodębska-Tomkiel, M. (2011). Polubowne sądownictwo oraz samoregulacje w Polityce konsumenckiej na lata 2010-2013. Wystąpienie Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Debata – Po co drzeć koty? Konsument i przedsiębiorca w sądzie polubownym, Warszawa. Pozyskano z: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9672 (1.02.2016).
  • Mokrysz-Olszyńska, A. (2005). Rola kodeksów dobrych praktyk w ochronie konsumenta. W: C. Banasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne). Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  • Mokrysz-Olszyńska, A. (2007). Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej. Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, 281.
  • Senden, L. (2004). Soft Law in European Community Law. Oxford-Portland: Hart Publishing.
  • Słowik, D. (2012). Granice dopuszczalności wykorzystania seksu w reklamie w uchwałach Komisji Etyki Reklamy. Państwo i Społeczeństwo, XII(3).
  • Stańczak, P. (2006). ABC ochrony konsumenta w Unii Europejskiej: Samoregulacja w biznesie. Warszawa. Pozyskano z:
  • http://www.konsument.gov.pl/pl/uploads/365/samoregulacja_2006-pdf.html (1.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c8b432b-e693-4585-a5d0-a3ce2485ec31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.