Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(3) | s. 131 - 151

Article title

Prawne regulacje działalności archiwalnej w Polsce (stan prawny z dnia 1 stycznia 2010 r.)

Content

Title variants

EN
Legal provisions of archival activity in Poland (legal status as of 1.10. 2010)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi próbą syntetycznego przedstawienia regulacji prawnych dotyczących działalności archiwalnej, obowiązujących w Polsce na początku 2010 r. Wskazane zostały najważniejsze przepisy prawne traktujące o ochronie materiałów archiwalnych, ustroju publicznych instytucji archiwalnych, oraz o kształtowaniu, opracowywaniu i udostępnianiu państwowego zasobu archiwalnego, a wreszcie określające status niepaństwowego zasobu archiwalnego. Znajdują się one w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., w ustawie z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, a także w szeregu innych ustaw, umów międzynarodowych i rozporządzeń. Rozproszenie tych norm wśród wielu aktów prawnych oraz liczne i fragmentaryczne zmiany dokonywane w najważniejszych z nich stanowią istotne problemy polskiego prawa archiwalnego. Należy do nich także obserwowane w ostatnim czasie zjawisko wzrostu szczegółowość uregulowań dotyczących szeroko rozumianego obiegu informacji w społeczeństwie. Kwestie te warte są wzięcia pod uwagę w toczących się dyskusjach o zmianach w polskim prawie archiwalnym.
EN
This article attempts in a concise way to present legal provisions concerning archival activities that are in force in Poland as of the beginning of 2010. The most important legal provisions concerning the preservation of archival materials, structure of public archival institutions and the appraisal, arrangement, description and access of state archival holding and the definition of status of not state archival holding were indicated. They are in the Constitution of the Republic of Poland of 1997, in the act on national archival holding and archives of 1983 together with executive orders and a number of other acts, international agreements and regulations. The dispersion of these norms among a vast number of legal acts and numerous and fragmentary changes made to the most important ones, constitute substantial problems of the Polish archival law. The other problem is also the increase of details in provisions concerning broadly understood circulation of information in society. These issues should be taken into account during the discussion on changes in Polish archival law.

Year

Issue

Pages

s. 131 - 151

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie - Sklodowskiej w Lublinie

References

 • Barszcz A., Głos w sprawie archiwów wyodrębnionych, Problemy Archiwistyki, 2009, nr 3 [on-line] http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/7ab1_publ.pdf.
 • Grot D., Dostęp do archiwaliów a inne prawa i wolności. Stan prawny na 31 grudnia 2005 r., Archeion, t. 109, 2006.
 • Grot D., Dostępność archiwów państwowych (część trzecia), Problemy Archiwistyki, nr 2, 2009, http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/8a.pdf.
 • Grot D., Dostępność zasobów archiwów państwowych (część czwarta), Problemy Archiwistyki, nr 3, 2009, http://www.archiwa.gov.pl/images/stories/Wydawnictwa/DGrot_3.pdf.
 • Grot D., Regulacje prawne dotyczące udostępniania materiałów archiwalnych, Archiwista Polski, nr 4, 2000.
 • Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2000.
 • Kłys S., Ochrona zbiorów archiwalnych w świetle niektórych norm prawa międzynarodowego i wewnętrznego, [w:] Czas i dokument. Studia nad procesem aktotwórczym, red. A. Wirski, Koszalin 1997.
 • Kot D., Autorsko-prawne zagadnienia gromadzenia i udostępniania materiałów archiwalnych, Archiwista Polski, nr 2, 2001.
 • Kusyk R., Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, Archeion, t. 107, 2004.
 • Manja D., Polskie prawo archiwalne a archiwum wyodrębnione Instytutu Pamięci Narodowej, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, red. H. Robótka, Toruń 2007.
 • Nałęcz D., Dostęp do zasobu archiwalnego w społeczeństwie informatycznym, [w:] Historia – archiwistyka – ludzie. Księga pamiątkowa w pięćdziesiątą rocznicę powołania Archiwum Państwowego w Rzeszowie, red. J. Basta, G. Zamoyski, Warszawa–Rzeszów 2000.
 • Nałęcz D., Ochrona danych osobowych – otwarte problemy, Archeion, t. 109, 2006.
 • Perłakowska E., Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym i składnicy akt – stan prawny i praktyka, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Szczecin, 12–13 września 2002 r., t. 1, red. D. Nałęcz, Toruń 2002.
 • Perzyna P., Polańska-Bergman M., Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – aspekty prawne funkcjonowania i udostępniania materiałów archiwalnych w latach 2000–2007, Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej, t. 1, 2008.
 • Pęksa W., Prawo archiwalne – wprowadzenie do zagadnienia, [w:] Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywy zmian, red. H. Robótka, Toruń 2007.
 • Pustuła Z., Ochrona prawna dokumentacji organów i jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Archiwa samorządowe w służbie mieszkańców i administracji publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum Archiwalnego, 28–29 września 1999 r., red. J. Porazinski, Z. Pustuła, Warszawa 1999.
 • Stępniak W., Archiwalia w polskim systemie prawnym ochrony dóbr kultury, Archeion, t. 82, 1987.
 • Szpor G., Martysz C., Wojsyk K., Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa–Kraków 2007.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4c8df689-ad6f-4b95-b035-d3070e990e28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.