PL EN


2015 | 4 | 2 | 177-193
Article title

Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu powiatowego w ramach wieloletniej prognozy finansowej

Content
Title variants
EN
Evaluation of Revenue Forecast Accuracy of Multi-Year Financial Forecast in Poviat Self-Government
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzony ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w istotny sposób zmienił charakter planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Opracowywana prognoza w założeniu miała stać się narzędziem umożliwiającym oszacowanie podstawowych parametrów przyszłych budżetów, a tym samym stanowić podstawę do długookresowej oceny potencjału finansowego jednostki. Celem artykułu jest analiza dochodów jednostek samorządów powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny trafności prognoz prezentowanych w ramach wieloletniej prognozy finansowej opracowanych przez poszczególne jednostki. Prowadzone w tym zakresie rozważania, bazując na teoretycznych rozważaniach dotyczących roli WPF w zakresie planowania finansowego w jednostkach samorządowych, koncentrują się w głównej mierze na analizie z zastosowaniem metod statystycznych trafności prognoz dochodów jednostek samorządu powiatowego w Polsce na podstawie danych za 2013 rok.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
177-193
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Finansów i Rachunkowości, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29–31, 53-609 Wrocław,
 • Dr, Instytut Ekonomii i Prawa, Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29–31, 53-609 Wrocław,
References
 • Armstrong S. J., Collopy F. (1992), Error Measures for Generalizing About Forecasting Methods: Empirical Comparisons, w: „International Journal of Forecasting”, Vol. 8, No. 1.
 • Hyndman R. J., Koehler A. B. (2005), Another look at measures of forecast accuracy, „International Journal of Forecasting”, Vol. 22, No. 4.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M., (2010), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kopyściański T. Rolczyński T. (2015), Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu wojewódzkiego, w: Metody matematyczne i ekonometryczne w finansach i ubezpieczeniach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (w druku).
 • Makridakis S., Hibon M. (1995), Evaluating accuracy (or error) measures, INSEAD Working Paper Series 95/18/TM, Fontainebleau, France: INSEAD.
 • Owsiak K. (2014), Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe UEK, nr 8(932).
 • Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. UE, Wrocław.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z poźn. zm.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.
 • Wieloletnia prognoza finansowa – metodyka opracowania, materiał dostępny w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/archiwum.php?dzial=209&const=5.
 • Załuska U. (2000), Błędy prognoz ex post – wskazówki aplikacyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 838.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c8ed97b-1ba5-434f-a8b8-2ec5fa665f27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.