PL EN


2019 | 27 | 117-135
Article title

Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie

Title variants
EN
DELEGATING MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF A LIMITED LIABILITY COMPANY TO ACT IN THE MANAGEMENT BOARD
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dotychczas nie zostało jednoznacznie przesądzone, czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dopuszczalne delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu. Praktyka wskazuje na taką możliwość, w doktrynie zaś wyrażane są różne poglądy w tej materii. Celem pracy uczyniono analizę przedmiotowego zagadnienia. Zwrócono uwagę na zasadę wolności umów na gruncie prawa spółek oraz różnice występujące w regulacji spółek osobowych i kapitałowych, w tym w sposobie powoływania zarządu. Omówiono konsekwencje oceny delegowania wobec braku wyraźnej regulacji, jak i braku odesłania do stosowania per analogiam art. 383 k.s.h. Wskazano na wiele wątpliwości, jakie wywołuje delegowanie (w przypadku aprobaty tezy o jego dopuszczalności), w szczególności status osoby delegowanej (kwestia dalszego trwania stosunku prawnego w radzie nadzorczej). W pracy zastosowano metodę dogmatyczną. W konkluzji stwierdzono, że delegowanie członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością de lege lata nie jest dopuszczalne. Jest jednak pożądane, wobec czego powinno zostać uregulowane na wzór art. 383 § 1 k.s.h.
EN
So far, it has not been decided whether a limited liability company may delegate a member of the supervisory board to temporarily perform the duties of a member of the management board. Practice is in favour of this possibility, while the doctrine expresses diverse views. The purpose of this paper is to analyze the subject matter in question. The principle of freedom of contract under company law and differences in the regulation of partnerships and capital companies, including the method of appointing the management board, are pointed out. It discusses the consequences of the assessment of delegation in the absence of explicit regulation, as well as the absence of a referral to use Article 383 of the Commercial Companies Code analogically. It demonstrates a number of doubts which are caused by delegation (when the thesis about its admissibility is approved), in particular the status of the delegate (the question of the continued existence of a legal relationship in the supervisory board). The paper employs the dogmatic method. The conclusion is that delegating a member of the supervisory board in a limited liability company de lege lata is not acceptable. However, it is desirable, which is why it should have a regulation modelled on Article 383 § 1 CCC.
Year
Issue
27
Pages
117-135
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Allerhandt M., Kodeks handlowy. Księga pierwsza Kupiec. Komentarz, Lwów 1935 (reprint Warszawa 1991).
 • Bieniak J., w: Spółka akcyjna. Komentarz, red. J. Bieniak, M. Bieniak, Warszawa 2005.
 • Chomiuk M., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2014.
 • Dziurzyński T., w: Kodeks handlowy. Komentarz, red. T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Łódź 1995.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., w: Kodeks spółek handlowych t. I. Komentarz do art. 1–150, red. A. Kidyba, Warszawa 2017.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., w: Kodeks spółek handlowych t. II. Komentarz do art. 151–300, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.
 • Kwaśnicki R.L., Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy (aktu założycielskiego) spółki z o.o., „Prawo Spółek” 2003, nr 7–8.
 • Kwaśnicki R.L., Korniluk M., Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 1, Legalis.
 • Litwińska M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 maja 1996 r., sygn. akt: II CRN 29/96, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 1.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Namitkiewicz J., Kodeks handlowy. Komentarz t. III, Warszawa 1937.
 • Naworski J.P., Delegowanie członków organów nadzoru spółki kapitałowej do zarządu, „Prawo Spółek” 2002, nr 2.
 • Nowacki A., Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 10.
 • Nowacki A., Komentarz do art. 220 KSH, w: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.nTom I. Komentarz do art. 151–226 KSH, Legalis 2018.
 • Opalski A., w: Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
 • Opalski A., Komentarz do art. 220 k.s.h., w: Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–226, red. A. Opalski, Legalis.
 • Rachwał A., w: System Prawa Handlowego, t. 2A Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007.
 • Rekomendacja Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (propozycja zmian w Kodeksie spółek handlowych), niepublikowany.
 • Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Romanowski M., w: System Prawa Prywatnego t. 16. Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008.
 • Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
 • Strzelczyk K., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011.
 • Strzępka J.A., Zielińska E., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2015.
 • Strzępka W., Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o.o., „Prawo Spółek” 2001, nr 5.
 • Szajkowski A., Tarska M., Szumański A., w: Kodeks spółek handlowych t. II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2014.
 • Szajkowski A., Tarska M., Szumański A., w: Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–490, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2013.
 • Szumański A., Ograniczenia wolności umów w prawie spółek handlowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. II.
 • Szumański A., w: Prawo spółek, red. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Warszawa 2014.
 • Szwaja J., Mika I.B., w: Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–490, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2013.
 • Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.
 • Tomkiewicz J., Bloch J., w: Spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Kodeks handlowy art. 158–306 i 491–497. Komentarz, red. J. Tomkiewicz, J. Bloch, Warszawa 1934.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy, Dz.U. z 1934 r., nr 57, poz. 502 ze zm.
 • Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.
 • Wyrok NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., I GSK 1263/11, Lex nr 1336162.
 • Wyrok SN z 12 maja 2011 r., II UK 308/10, Lex nr 1165771.
 • Wyrok SN z 6 czerwca 2013 r., II UK 329/12, Lex nr 1331292.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4caca66c-4672-4454-a14b-0b9781669bf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.