PL EN


2017 | 8(10) | 81-110
Article title

Erazma Goldmana Spis Archiwów Akt Dawnych w Królestwie [Polskim]

Authors
Content
Title variants
EN
Erazm Goldman’s List of Archives of Old Documents in the Kingdom [of Poland]
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem edycji jest XIX-wieczny spis staropolskich akt sądów szlacheckich i akt miejskich autorstwa Erazma Goldmana, archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie. Dotychczas spis ten znany był jedynie pośrednio, przez publikację Adama Wolffa. Podczas drugiej wojny światowej zniszczeniu uległa większość akt staropolskich sądów szlacheckich i akt miast przechowywanych w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych. Wraz z archiwaliami spłonęły również powiązane z nimi pomoce archiwalne. W tej sytuacji Wolff opracowując wykaz strat w zasobie przedrozbiorowych akt sądowych i miejskich wykorzystał spis Goldmana jako podstawowe źródło informacji na temat zespołów akt, ich wewnętrznego podziału, dat granicznych. Spis powstał najprawdopodobniej pomiędzy powstał po 1843 a przed 1860 r. Podstawą do przygotowania edycji jest kopia spisu sporządzona w 1872 r. przez Goldmana na potrzeby historyka prawa Romualda Hubego. Goldman w oparciu, jak się wydaje, o sporządzane na potrzeby Komisji Rządowej Sprawiedliwości okresowe zestawienia zasobu poszczególnych archiwów akt dawnych. Stąd też podział materiału według archiwów a następnie według staropolskich powiatów sądowych. Dalej wykazane są akta sądów grodzkich i ziemskich z podziałem na serie oraz podaniem dat granicznych oraz ilością ksiąg. W przypadku akt miejskich Goldman wymienił jedynie miasta których akta znalazły się w danym archiwum akt dawnych.
EN
This edition concerns the 19th-century inventory of Old-Polish noble courts records and municipal records created by Erazm Goldman, an archivist in the Archives of Historical Records in Piotrków. Until now the inventory has been known only indirectly, through Adam Wolff’s publication. During World War II most of Old-Polish judicial and municipal records stored in the Archives of Historical Records in Warsaw were destroyed. Along with archival materials, also finding aids burnt down. In this situation Wolff, preparing a list of losses of pre-partition juducial and municipal records, used the Goldman’s inventory as a fundamental source about the fonds, their internal division and dates. The inventory was created probably between 1843 and 1860. The ground for this edition is a copy of the inventory made in 1872 by Goldman for a legal historian Romuald Hube. It seems that Goldman worked using lists of holdings of particular archives of historical records, produced periodically for the Governmental Committee for Justice. This resulted in dividing materials according to archives and Old-Polish judicial districts. Later the inventory enlists records of municipal courts and provincial courts, divided into series, with dates and numbers of books. In case of municipal records Goldman listed only these towns, which records were stored in a particular archives of historical records.
Year
Issue
Pages
81-110
Physical description
Dates
issued
2017-12
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, r.a.jaworski@wp.pl
References
 • Bańkowski P., Dwa zapomniane artykuły o Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, "Archeion” 1958, t. 29.
 • Bańkowski P., Hubert Leopold (1832-1884), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, red. K. Lepszy, Wrocław 1962-1964.
 • Bańkowski P., "Pamiętniki Historyczne" Leopolda Huberta, czyli jak publikowano przed stu laty źródła historyczne z Archiwum Głównego Akt Dawnych, "Archeion” 1958, t. 29.
 • Dunin K., Romuald Hube (1803-1890). Studium biograficzno-bibliograficzne, [w:] Pisma Romualda Hubego, t. 1, Warszawa 1905.
 • Grabowski J., Adam Wolff - archiwista Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (1924-1954) i jego wkład w badania mediewistyczne w Polsce, "Miscellanea Historico-Archivistica” 2011, t. 18.
 • Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, "Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7.
 • Jaworski R., Archiwum Akt Dawnych w Piotrkowie i archiwalia piotrkowskie w świetle korespondencji Erazma R. Goldmana z Romualdem Hube (1870-1876), "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (w druku).
 • Karwasińska J., Hubert Walenty (ok. 1792-1880), [w:] Polski słownik biograficzny, t 10, red. K. Lepszy, Wrocław 1962-1964.
 • Krochmal J., Kalendarium dziejów Archiwum Głównego Akt Dawnych i jego poprzedników (1807-2011), "Miscelanea Historico-Archivistica” 2011, t. 18.
 • Mencel T., Losy staropolskich akt partykularnych w latach 1795-1815, "Archeion” 1959, t. 31.
 • Mencel T., Z dziejów staropolskich akt władz partykularnych mazowieckich i podlaskich w XIX wieku (Spisy zawartości Archiwów Akt Dawnych w Płocku, Łomży i Siedlcach), "Miscellanea Historico-Archivistica” 1985, t. 1.
 • Sobociński W., Hube Romuald Jan (1803-1890), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, red. K. Lepszy, Wrocław 1962-64.
 • Soszyński J., Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 r. (tykocińskie ziemskie inscriptionum i decretorum), "Studia Podlaskie” 1999, t. 9.
 • Soszyński J., Spis ksiąg ziemskich barańskich z 1647 roku, "Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 1999, t. 19.
 • Soszyński J., Spis ksiąg ziemskich suraskich z 1647 roku (suraskie ziemskie inscriptionum i decretorum), "Z badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” 2003, t. 21.
 • Wolff A., Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego 1381-1835, [w:] Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. I: AGAD, Warszawa 1957.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cb68479-2fcd-48bd-b863-70c0d44cdf67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.