PL EN


2018 | 1-2 | 63-80
Article title

Kontrola przestrzegania zakazów na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody

Authors
Content
Title variants
EN
Control of compliance with bans on national parks and nature reserves
RU
Контроль над соблюдением запретов на территориях природных парков и заповедников
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten ma na celu przybliżyć kwestia związane z kontrolą przestrzegania przepisów na terenie dwóch obszarowych form ochronnych tj. parku narodowego i rezerwatu przyrody. W opracowaniu tym zwraca się uwagę na różnice występujące nie tyle w reżimie ochronnym wynikającym z art. 15 ustawy o ochronie przyrody, gdyż te są nieznaczne, co w kontroli właśnie. Szczególną uwagę poświęcono odpowiedzialności wykroczeniowej przewidzianej w u.o.p. ograniczając się jedynie do zasygnalizowania odpowiedzialności karnej sensu stricto. Ponadto dostrzeżono nie tylko kwestie problematyczne w zakresie omawianej materii, ale także sformułowano wnioski de lege ferenda.
EN
This article aims to bring the issue related to compliance control in two area conservation forms: the national park and nature reserve. This study draws attention to the differences occurring not so much in the protection regime resulting from art. 15 of the Nature Conservation Act, because these are insignificant, and from control just. In addition, not only problematic issues in the scope of the discussed matter were noticed, but also de lege ferenda conclusions were formulated.
RU
В статье рассматриваются вопросы контроля над соблюдением запретов на территории двух видов охраняемых акваторий — национального парка и природного заповедника. Автор статьи обращает внимание не столько на различия в природоохранном режиме, которые обозначены в статье 15 закона об охране природы, поскольку они весьма незначительны, сколько на различия в системе контроля. Особое внимание отводится ответственности за нарушения, предусмотренной законом об охране природы, при этом вопросы уголовной ответственности в узком смысле затрагиваются обзорно. Автор не только выявляет основные проблемы в данной области, но и приводит целый ряд выводов de lege ferenda (с точки зрения законодательного предположения).
Year
Issue
1-2
Pages
63-80
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
References
 • Ciechanowicz-McLean J.: Obrót nieruchomościami rolnymi na obszarach prawnej ochrony przyrody. „Studia Iuridica Agraria” 2005, T. 4, s. 249—259.
 • Gałązka A. w: Kodeks karny. Komentarz. Red. A. Grześkowiak, K. Wiak. Warszawa 2017.
 • Gruszecki K: Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2017.
 • Grzegorczyk T.H.: Komentarz do art. 30 Kodeksu wykroczeń [stan prawny na dzień: 1.01.2013]. System Informacji Prawnej LEX.
 • Habuda A.: Aktualne wyzwania prawnej ochrony przyrody w Polsce W: Administracja a środowisko. Red. A. Barczak, P. Korzeniowski. Szczecin 2018.
 • Kotowski W.: Komentarz do art. 30 Kodeksu wykroczeń. [stan prawny na dzień: 1.09.2009],System Informacji Prawnej LEX.
 • KULIK M.: Komentarz aktualizowany do art. 181 k.k. [stan prawny na dzień: 30.04.2018], System Informacji Prawnej LEX
 • Lachowski J. W: Kodeks karny. Komentarz. Red. V. Konarska-Wrzosek. Warszawa 2016.
 • Mikosz R.: Otulina parku narodowego (wybrane zagadnienia prawne). W: Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych. Red. M. Kowalska. Warszawa 2015.
 • Miler A.: Obszar ograniczonego użytkowania. Zagadnienia prawne. Toruń 2012.
 • Postulski K., Siwek M.: Przepadek w polskim prawie karnym. Kraków 2004.
 • Prawo o ochronie przyrody. Komentarz. Red. J. Sommer. Wrocław 1997.
 • Radecki W. W: Kodeks karny. Część szczególna. Red. A. Wąsek. T. 1. Warszawa 2004.
 • Radecki W. w: Prawo o ochronie przyrody. Komentarz. Red. J. Sommer. Wrocław 2001.
 • Radecki W., Danecka D.: Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2018.
 • Radecki W.: Polskie prawo leśne. Cz. 8: Przestępstwa i wykroczenia przyrodnicze. „ProblemyEkologii” 2007, nr 1, s. 15—20.
 • Radecki W.: Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze. Warszawa 2010.
 • Radecki W.: Quady na obszarach przyrodniczo cennych — uwagi z zakresu prawa karnego na tle porównawczym (Polska, Czechy, Słowacja). „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1—2
 • Różowicz K.: Problematyka pojęcia „otuliny” w polskim systemie prawnym. „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 4, s. 147—173.
 • Stec R.: Straże w służbie ochrony przyrody. Straż leśna, łowiecka, rybacka i parków narodowych. Pozycja ustrojowa oraz miejsce w systemie organizacyjno-prawnym bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa 2014.
 • Tarapata S.: Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08). „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 131-148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cba5409-5d6b-4006-bd73-a4f4aedfaa06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.