PL EN


2019 | 3 (28) | 61-72
Article title

Kto ma wychowywać, szkoła i/lub rodzina? Głos w dyskusji

Authors
Content
Title variants
EN
Who is to raise, a family and / or school. A voice in the discussion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest głosem w dyskusji dotyczą cym udziału rodziny i szkoły w procesie wychowania. Rozstrzygnięty w teorii pedagogicznej spór o udział tych podmiotów w wychowaniu, w praktyce budzi w dalszym ciągu kontrowersje. Zjawisko to wydaje się przybierać na sile z uwagi na głębokie przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne. W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania kryzysu wychowawczego we współczesnej rodzinie i szkole, jest on także wstępną próbą analizy omawianego zjawiska, wymagającego z pewnością dalszych pogłębionych badań.
EN
Who should bring up, school and/or family? A voice in discussion The article is a voice in the discussion about the participation of family and school in the process of education. Although the dispute is already resolved in pedagogical theory about the participation of these entities in education, in practice it still raises controversy. This phenomenon seems to be gaining momentum due to profound social, economic and political changes. The article presents selected conditions of the educational crisis in modern family and school, it is also a preliminary attempt to analyze the phenomenon in question, which certainly requires further in-depth research.
Year
Issue
Pages
61-72
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Apel do rodziców https://demotywatory.pl/4735254/W-jednej-z-portugalskich-szkol-wywieszono-taki-apel-do z dn. 13.07.2019 r.
 • Dąbrowska Bąk M., Przemoc w stosunkach wychowawczych szkoły, w: J. Miluska (red), Psychologia rozwiązywania problemów szkoły, Ofi cyna Wydawnicza, Poznań 2001.
 • Europejska karta praw i obowiązków rodziców, http://rodzicewedukacji.pl/ europejska-karta-praw-i-obowiazkow-rodzicow/ z dn. 31.05.2019 r.
 • Galant J., O wychowaniu pozornym, „Nowa Szkoła” 1995 nr 9.
 • Górniewicz J., Teoria wychowania. (Wybrane problemy), Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusińskiego, Olsztyn 2008.
 • Kawula S., Antynomie współczesnego wychowania, w: „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”1993 nr 6, s. 247-250.
 • Karta praw rodziny, http://kodr.pl/wp-content/uploads/2017/03/karta_praw_rodziny.pdf z dn. 31.05.2019 r.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiejhttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf z dn. 31.05.2019 r.
 • Kwatera A., Łukasik J., Kowal S., Odpowiedzialność, wspólnotowość. Współpraca w szkole. Nauczyciele i rodzice, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.
 • Miller R., Socjalizacja-wychowanie- psychoterapia, PWN, Warszawa 1981.
 • Nowakowska A., Przewłocka J., Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2004.
 • Ostrowska H., Nie wszystko o wychowaniu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000.
 • Pilch T., Społeczeństwo wobec szkoły, szkoła wobec przyszłości. Rozważania o polskiej polityce oświatowej, w: J. Surzykiewicz, M. Kulesza (red.) Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej Społeczne i wychowawcze obszary napięć. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Prokopiuk W., Samokształcenie nauczycieli jako forma ich adaptacji społeczno-zawodowej, w: G. Koć-Seniuch (red.) Nauczyciele i uczniowie w sytuacjach szkolnych, Trans Humana, Białystok 1995.
 • Smarzyński H., Szkoła jako środowisko wychowawcze, PWN, Kraków-Warszawa 1987.
 • Speck O., Bądź nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno – kulturowych, GWP, Gdańsk 2005.
 • Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Śliwierski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.
 • Walczak D., Początkujący nauczyciele, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ccb423e-8f26-4e2b-a1cb-3ef13c3424df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.