PL EN


2013 | 20 | 12 | 20-27
Article title

Proces postrzegania marek produktów u dzieci

Content
Title variants
EN
Process of brands’ perception among children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Postrzeganie stanowi jeden z elementów niezbędnych człowiekowi do funkcjonowania w rzeczywistości jako znaczący z etapów przetwarzania informacji odbieranych przez narządy zmysłów. Celem artykułu jest próba scharakteryzowania procesu postrzegania marek produktów u dzieci. Proces spostrzegania został odniesiony do procesu oceny marek produktów oraz przekazów reklamowych przedstawiających te marki. Artykuł pokazuje związki między procesami percepcyjnymi a odbiorem reklamowanych marek. Podejmowane rozważania w pracy zostały oparte na analizie założeń teoretycznych, takich jak: elementy procesu percepcyjnego, stadia rozwoju poznawczego u dzieci czy powiązania między reklamą telewizyjną a postrzeganiem reklamowanej marki. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród dzieci. Badanie zrealizowano na podstawie dyskusji fokusowych przeprowadzonych na trzech grupach dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zebrany materiał z badań pozwolił na analizę stosunku dzieci do reklam oraz był próbą odpowiedzi na pytanie, czy postrzeganie reklamy wpływa na postrzeganie marki produktu.
EN
Perception is one of the elements that are indispensable for human beings to existing in reality and is a significant stage of processing information received by sensory system. The aim of this article is an attempt to characterize the process of children’s perception of brands. In the paper the process of perception has been associated with the process of the evaluation of brands as well as with advertising messages that present these brands. The article presents links between the perception processes and the reception of advertised brands. The considerations that have been undertaken in the article have been presented on the basis of the analysis of theoretical assumptions such as: elements of the perception process, stages of children’s cognitive development or links between TV advertising and the perception of an advertised brand. Moreover, the article presents the results of the quality research conducted among children. The research was conducted on the basis of focus discussions carried out on three groups of children from a primary school and a junior high school. The material that has been gathered made it possible to analyze the attitude of children towards advertisements and it was an attempt to answer the question whether perception of advertisement influences the perception of the brand of product.
Year
Volume
20
Issue
12
Pages
20-27
Physical description
Dates
published
2013-12-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ccd1082-403c-4b98-88c6-d365a3ec6cf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.