PL EN


2017 | 27 | 3 | 127-143
Article title

Zawarcie małżeństwa coram assistente laico (kan. 1112)

Title variants
EN
The Celebration of Marriage coram assistente laico (can. 1112)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzona po Soborze Watykańskim II norma zezwalająca na ustanawianie osoby świeckiej świadkiem kwalifikowanym małżeństwa zawieranego w formie kanonicznej nie została dotychczas szerzej opracowana naukowo w języku polskim. Niniejszy artykuł jest próbą zapełnienia tej luki w polskiej literaturze kanonistycznej. Pierwsza część przedłożenia poświęcona jest rozwojowi normy w prawodawstwie posoborowym przed promulgacją Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Następnie zostały omówione warunki umożliwiające delegowanie świeckiego do asystowania przy zawarciu małżeństwa zawarte w kan. 1112 tegoż Kodeksu: brak kapłanów i diakonów oraz delegacja biskupa diecezjalnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Konferencji Biskupów i zezwolenia ze strony Stolicy Apostolskiej. Ostatnim zaprezentowanym zagadnieniem są obowiązki delegowanego świeckiego w związku z powierzonym mu zadaniem, do których należy przygotowanie nupturientów do małżeństwa, zweryfikowanie ich zdolności do jego zawarcia, przewodniczenie obrzędowi oraz zatroszczenie się o odpowiednie odnotowanie tego faktu w dokumentacji kościelnej.
EN
Introduced after the Second Vatican Council, the norm permitting the lay person to be a qualified witness of marriage entered into a canonical form has not been yet further elaborated in Polish language. This article is an attempt to fill this gap in Polish canonical literature. The first part of the presentation is devoted to the development of the norm in post-conciliar legislation before the promulgation of the 1983 Code of Canon Law. The next part of this dissertation presents the conditions for delegation of lay person to assist at marriage in accordance with Can. 1112 of this Code: lack of priests and deacons, consent of the diocesan bishop with favorable vote of the conference of bishops and permission of the Holy See. The last presented issue is the duties of a delegated lay persons in connection with the task entrusted to them to prepare the nupturients for marriage, to verify their ability to conclude it, to preside over the rite and to take note of this fact in the church documentation.
Year
Volume
27
Issue
3
Pages
127-143
Physical description
Contributors
 • doktorant w Katedrze Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Aznar Gil Federico R.: La Revision de la fromacanonica del matrimonio en el Concilio Vaticano II, Revista española de derecho canónico 38 (1982), s. 507-534.
 • Castaño Jose F.: Il sacramento del matrimonio, Roma: Tipolitografia Pioda 1994.
 • D’Auria Andrea: Le Facoltà speciali della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Ius Missionale 1 (2007), s. 257-261.
 • Gandía Barber Juan D.: La celebración del matrimonio ante asistente laico. Estudio Canónico-Litúrgico, Murcia: Ediciones Laborum 2008.
 • Góralski Wojciech: Małżeństwo kanoniczne, Warszawa: LexisNexis 2011.
 • Hurtado de Mendoza Dominguez Carlos: La asistencia al matrimonio canónico del testigo cualificado laico, Religion Y Cultura 55 (2008), s. 373-400.
 • Janczewski Zbigniew: Materia i forma sakramentu małżeństwa, Ius Matrimoniale 18 (24) 2013, s. 7-23.
 • Janczewski Zbigniew: Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2004.
 • Krukowski Józef: Komentarz do kan. 1112, [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. J. Krukowski, Poznań: Pallottinum 2011, s. 315.
 • L’adunanza «Plenaria» della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (21-29 settembre 2001), Notitiae 37 (2001), s. 401-470.
 • La «Plenaria» della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 30 aprile – 4 maggio 1996. Roma, Notitiae 32 (1996), s. 373-507.
 • La «Plenaria» della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
 • 1-4 marzo 2005. Roma, Notitiae 41 (2005), s. 135-203.
 • Madtha Ambrose: Lay person as officant at marriage celebration according to the Code of Canon Law, Romae: Pontificia Universitas Urbaniana 1990.
 • Sabbarese Luigi: I laici „testi qualificati” per assistere al matrimonio. Aspetti storici, interpretativi e applicativi, [w:] Iustitiam et iudicium facere. Scritti in onore del Prof. Don Sabino Ardito, SDB, red. J. Pudmai Doss, M. Graulich, Roma: Libreria Ateneo Salesiano 2011, s. 49-65.
 • Słowikowska Anna: Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014.
 • Zaborowski Marek: Forma nadzwyczajna zawarcia małżeństwa, Ius Matrimoniale 14 (20) 2009, s. 115-130.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cd2b050-4bfe-4440-beff-21a769f3aec4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.