PL EN


2011 | 8 | 65-93
Article title

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy

Authors
Content
Title variants
EN
Blut und Boden. Around unitary-authoritary conception of European integration
Languages of publication
PL
Abstracts
The article looks at the ideology meant to justify a few years long Nazi domination over most of Europe- Blood and Soil doctrine. It was created from a 19th century concept about the superiority of the German breed and the need for the extension of Lebensraum, ‘living space’ for the German people. The integration was achieved by the annihilation of Slavs and Jews, as well as mass removal and Germanization of the natives of the Eastern parts of the European continent. These Germanization tendencies are presented by the example of the fates of people whose land was annexed to the Third Reich. The theoretical basis for the Nazi policies for people were laid by programs amended according to the situation on the front. The most important ones are thoroughly analyzed in this article.
Keywords
Year
Volume
8
Pages
65-93
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Arendt H., The Origins of Totalitarianism, New York 1972.
 • Berlin I., Dwie koncepcje wolności, wyb. i oprac. J. Jedlicki, przeł. H. Bartoszewicz i in., „Res Publica”, Warszawa 1991.
 • Bolduan T., Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939−1995, „Czec”, Gdańsk 1996.
 • Bonusiak W., Polityka ludnościowa III Rzeszy na okupowanych obszarach ZSRR: (1941−1944), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1992.
 • Borejsza J. W., Antyslawizm Adolfa Hitlera, „Czytelnik”, Warszawa 1988.
 • Bullock A., Hitler. Studium tyranii, tł. T. Evert, „Czytelnik”, Warszawa 1969.
 • Chodorowski J., Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft) 1800−1945, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.
 • Ciechanowski K., Pobór Polaków z Pomorza Gdańskiego do armii niemieckiej i zmilitaryzowanych oddziałów roboczych w latach II wojny światowej, „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 1985, nr 6.
 • Chrzanowski B., Gąsiorowski A., Steyer K., Polska Podziemna na Pomorzu w latach 1939−1945, Gdańsk 2005.
 • Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Dunin-Wąsowicz K., Stutthof, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1981.
 • Dziennik Hansa Franka 1939−1945, t. I: 1939−1942, Warszawa 1972.
 • Fenton S., Etniczność, przeł. E. Chomicka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Fiedor K., Lebensraum – ideologie w systemie wychowawczym społeczeństwa Trzeciej Rzeszy, OCDN, Wrocław 1990.
 • Fikus S., Luzino. Historia wsi Luzina i okolicy w latach 1871−1992, Zrzeszenie Kaszubsko--Pomorskie, Gdańsk 1992.
 • Goodrick-Clarke N., Okultystyczne źródła nazizmu. Tajne kulty aryjskie oraz ich wpływ na ideologię nazistowską, przekł. J. Prokopiuk, przy współpr. J. Tyczyńskiej, „Bellona”, Warszawa 2001.
 • Grabowska J., Stutthof: przewodnik, informator, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1986.
 • Grodziński A. E., Filozofia Adolfa Hitlera w Mein Kampf, Wydawnictwo Ethos, Warszawa − Olsztyn 1992.
 • Haack F. W., Neopoganizm w Niemczech. Powrót Wotana, religii krwi, ziemi i rasy, tł. Ż. Bugajska-Moskal, „Nomos”, Kraków 1999.
 • Heywood A., Klucz do politologii: najważniejsze ideologie, systemy, postaci, tł. P. Kornobis, K. Wolański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Hitler A., Mein Kampf, Wrocław 2005.
 • Jäckel E., Hitlera pogląd na świat, przeł. A. D. Tauszyńska, przedm. F. Ryszka, PIW, Warszawa 1973.
 • Janowicz Z., Ustrój administracyjny ziem polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej 1939−1945, Poznań 1951.
 • Jastrzębski W., Sziling J., Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939−1945, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.
 • Kershaw I., Hitler: 1889−1936, t. I: Hybris, przekł. P. Bandel, red. nauk. i wstęp M. Zmierczak, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2002.
 • Kilian A., Położenie publiczno-prawne ludności Pomorza Gdańskiego w okresie okupacji wojskowej (1 IX 1939–25 X 1939), „Stutthof. Zeszyty Muzeum” 1981, nr 4.
 • Kotłowski T., Kryzys 1923 w Niemczech, IZ, Poznań 1988.
 • Krasuski J., Polska – Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, „Kurpisz”, Poznań 2003.
 • Krockov C. G. von, Niemcy: ostatnie sto lat, przeł. A. Kopacki, „Volumen”; „Krąg”, Warszawa 1997.
 • Król E. C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919−1945, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 • Król E. C., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919−1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999.
 • Lang B., Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, przekł. A. Ziębińska-Witek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta, „Atla 2”, Wrocław 2002.
 • Litwin J., Szkice krytyczne o determinizmie politycznym i geopolityce, Warszawa 1956.
 • Łuczak C., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993.
 • Łuczak C., Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979.
 • Madajczyk C., Faszyzm i okupacje. 1938−1945, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984, t. I i II.
 • Madajczyk C., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, PWN, Warszawa 1970, t. I i II.
 • Madajczyk C., Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, PWN, Warszawa 1961.
 • Madajczyk C., Generalplan Ost, „Przegląd Zachodni” 1961, nr 3.
 • Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Mącior-Majka B., Generalny Plan Wschodni, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2007.
 • Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, pod red. Z. Karpusa, J. Kłaczkowa, M. Wołosa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005.
 • Nadolski M., Z dziejów integracji europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe; Kancelaria Sejmu, Warszawa 2004.
 • Nadolski M., Idea integracji europejskiej, [w:] Społeczeństwo i polityka. Zarys wykładu, pod red. K. A. Wojtaszczyka i W. Jakubowskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa 2001.
 • Nipperdey T., Problemy modernizacji w Niemczech, [w:] Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, wyb. i oprac. H. Orłowski, tł. M. Tomczak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, „Ars Boni et Aequi”, Poznań 1993.
 • Olszewski H., Drogi do nazizmu. Nowożytny antysemityzm w Niemczech, [w:] Z badań nad dziejami stosunków polsko-niemieckich, pod red. A. Czubińskiego i R. Wryka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991.
 • Pajewski J., Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni, Poznań 1959.
 • Polityka germanizacyjna Trzeciej Rzeszy na Pomorzu Gdańskim w latach 1939−1945. Materiały z sesji popularnonaukowej, pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, Toruń 2007.
 • Preece J. J., Prawa mniejszości, przeł. M. Stolarska, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
 • Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, wyb. i oprac. A. Wolff-Powęska, E. Schulz, tł. Z. Choderny-Loew, P. O. Loew, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
 • Radziwończyk K., Okupacyjny zarząd i zbrodnie wojenne Wehrmachtu podczas agresji na Polskę (1 IX−25 X 1939), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1973, nr 2.
 • Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Schafft G. E., Od rasizmu do ludobójstwa. Antropologia w Trzeciej Rzeszy, przekł. T. Bałuk--Ulewiczowa, Kraków 2006.
 • Schenk D., Albert Forster, gdański namiestnik Hitlera. Zbrodnie hitlerowskie w Gdańsku i Prusach Zachodnich, przeł. i przypisami opatrzyli W. Tycner i J. Tycner, przedm. W. Kulesza, „Polnord – Wydawnictwo Oskar”, Gdańsk 2002.
 • Semków P., Polityka Trzeciej Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska w latach 1939−1945, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Serwański E., Wielkopolska w cieniu swastyki, „Pax”, Warszawa 1970.
 • Stutthof − hitlerowski obóz koncentracyjny, pod red. D. Steyera, „Interpress”, Warszawa 1988.
 • Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2006.
 • Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Kraków 1998.
 • Wolff-Powęska A., Doktryna geopolityki w Niemczech, IZ, Poznań 1979.
 • Wolff-Powęska A., Polityczne treści pojęcia „Lebensraum” oraz „Grossraum”, „Przegląd Zachodni” 1975, nr 1.
 • Wrzesień 1939 i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. R. Sudzińskiego i W. Jastrzębskiego, Toruń − Bydgoszcz 2001.
 • Wysiedlenia Polaków z Gdyni w latach 1939–1945 przez okupanta niemieckiego. Materiały z sesji popularnonaukowej w dniu 19 XI 2002 r., Gdynia 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cd64867-718d-459e-ab0c-61fa0c4028b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.