PL EN


2018 | 4 (375) tom I | 210-226
Article title

Poziom życia mieszkańców miasta Poznania na tle innych podregionów w Polsce w 2015 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Living Standard of Inhabitants of the City of Poznan against the Background of Other Sub-regions in Poland in 2015
RU
Уровень жизни жителей г. Познани на фоне других субрегионов в Польше в 2015 г.
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Jakość i poziom życia są rozumiane różnie. Jednocześnie pojęcia te często stosuje się zamiennie. Celem artykułu jest określenie poziomu życia mieszkańców największych polskich miast oraz podregionów (poziom NTS3) o największej liczebności w sześciu aspektach – warunków materialnych, pracy i czasu wolnego, zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Każdy z aspektów był określony przez wartość zestandaryzowanych wskaźników na podstawie danych z GUS z 2015 roku. Najwyższy poziom życia, określony przez dostępne w statystyce publicznej zmienne, można zaobserwować w Warszawie, a także w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Poziom życia w największych miastach jest najlepszy we wszystkich aspektach poza tym, które dotyczą środowiska oraz bezpieczeństwa.
EN
Quality of life and living standards are understood in different ways. However, these concepts are often used interchangeably. The purpose of the article was to determine the living standards of the inhabitants of the largest Polish cities and sub-regions (NUTS3) in six aspects: material conditions, work and leisure condition, health, education, safety and environmental protection. Each of the aspects was determined by the value of standardised indicators based on data from the Central Statistical Office (of the year 2015). The highest standard of living defined by variables available in the public statistics can be observed in Warsaw as well as in Poznan, Krakow, and Wroclaw. The standard of living in major cities is the best in all aspects, except for the environment and safety.
RU
Качество и уровень жизни понимаются по-разному. Одновременно эти понятия часто применяют попеременно. Цель статьи – определить уровень жизни жителей крупнейших польских городов и субрегионов (уровень NTS3) с самым большим числом жителей в шести аспектах: материальные условия, занятость и досуг, здоровье, образование, безопасность и защита окружающей среды. Каждый из аспектов определялся значением стандартизированных индексов на основе данных ЦСУ за 2015 год. Самый высокий уровень жизни, определяемый доступными в официальной статистике переменными, можнотметить в Варшаве, а также в Познани, Кракове и Вроцлаве. Уровень жизни в крупнейших городах – самый высокий во всех аспектах кроме того, который касается среды и безопасности.
Year
Pages
210-226
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Aksman E. (2010), Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995–2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Anielski M. (2001), Blueprint: The Genuine Progress Indicator (GPI) Sustainable Well-Being Accounting System. Pembina Institute for Appropriate Development, September.
 • Bański J., Pantyley V. (2013), Warunki życia we wschodniej Polsce według regionów i kategorii jednostek osdadniczych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 34.
 • Chakraborty A.B., Das Abhimian (2007), Banking Sector Output in National Accounts: Measurement Issues, “Economic and Political Weekly”, No. 42(37).
 • Cole A. (2006), The Politics of Happiness, “Australian Quarterly”, No. 78(5).
 • Ivkovic A. (2016). Limitations of the GDP as a measure of progress and wellbeing, “Ekonomski Vjesnik”, No. 29(1).
 • Lazim, Abdullah, Tap Abu, (2009), A New Malaysian Quality of Life Index Based on Fuzzy Sets and Hierarchical Needs, “Social Indicators Research”, No. 94(3).
 • Marginean I. (Ed.) (2004), Quality of life in Romania. Expert, Bucharest.
 • McNeill J. (1999), GDP growth and human wellbeing: a brief look at why we need a better measure of progress, “New England Perspectives”, No. 3.
 • Michalos A.C. (Ed.) (2014), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Springer.
 • Nowakowska M., Przygodzki Z, Rzeńca A (red.) (2016), EkoMiasto. Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ostasiewicz W. (red.) (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sciarelli F., Rinaldi A. (2016), Development Management of Transforming Economies: Theories, Approaches and Models for Overall Development, Springer.
 • Sivachithappa K. (2014), Equality and Sustainable Human Development - Issues and Policy Implications, Lulu.
 • Słaby T. (1990), Poziom życia, jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.
 • Smith J. (2016), Imperialism in the 21st Century: Globalization, Super-Exploitation, and Capitalism’s Final Crisis, NYU.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. (2010), Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up: The Report (The Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress), The New Press, New York/London.
 • (www1) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_measuring_quality_of_life) [dostęp: 28.02.2017].
 • (www2) (http://bdl.stat.gov.pl [dostęp: 28.02.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cddd664-1123-49e9-9530-e82a06ff05aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.