PL EN


2019 | 27 | 101-116
Article title

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Title variants
EN
CITIZENS’ RESOLUTION-PASSING INITIATIVE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych, dokonana w styczniu 2018 roku, poszerzyła katalog prawnych instrumentów partycypacji mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów ich wspólnot samorządowych. Katalog ten objął obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, którą można kwalifikować jako środek integrujący członków danej społeczności oraz angażujący ich w proces stanowienia prawa. Do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych, wprowadzonych ustawą nowelizującą, problematyka inicjatywy uchwałodawczej stanowiła przedmiot regulacji statutowych. Zakres tych uregulowań był zróżnicowany, dlatego też ustawodawca zdecydował się na ich ujednolicenie. W niniejszym opracowaniu poddano analizie obowiązujące rozwiązania prawne kształtujące instytucję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a następnie dokonano ich oceny oraz podjęto próbę sformułowania wniosków de lege lata.
EN
Amendment to local government political acts, introduced in January 2018, expanded the catalogue of legal instruments for participation of residents of local government units in solving the actual problems of their self-governing communities. The catalogue included a citizens’ resolution-passing initiative, which may be classified as a means of integrating members of a given community and involving them in the process of law making. Until the entry into force of legal solutions, introduced by the amending act, the issues of the resolution-passing initiative were subject to statutory regulations. The scope of these regulations was diverse, which is why the legislator decided to harmonise them. The study includes an analysis of applicable legal solutions that shape the institution of the citizens’ resolution-passing initiative as well as their assessment and an attempt to formulate de lege lata conclusions.
Year
Issue
27
Pages
101-116
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Augustyniak M., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego – wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda, w: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Borski M., Inicjatywa ludowa instrumentem presji na ustawodawcę?, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7–8.
 • Czerw J., Krześnicki I., Działalność uchwałodawcza rady gminy ze wzorami uchwał, procedur i pism, Warszawa 2007.
 • Czerw J., Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu. Poradnik dla praktyków, Warszawa 2010.
 • Czerw J., Stanowienie uchwał przez radę gminy, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 12.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
 • Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, w: Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Dolnicki B., Komentarz do art. 1, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016.
 • Kisiel W., Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege ferenda), w: Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Kłucińska P., Sześciło D., Wilk B., Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 10.
 • Koniuszewska E., Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej, w: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Kryczko P., Komentarz do art. 58, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Marchaj R., Komentarz do art. 41a, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, wyd. II, WKP 2018, LEX/el.
 • Mączyński M., Komentarz do art. 5b, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Szewc A., Szewc T., Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warszawa 1999.
 • Szewc A., Komentarz do art. 1, w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Szmyt A., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. III.
 • Uziębło P., Inicjatywa ustawodawcza obywateli. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z komentarzem, Warszawa 2008.
 • Uziębło P., Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców gminy, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2.
 • Wierzbica A., Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
 • Ziółkowski D., Komentarz do art. 41a, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Legalis.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283.
 • Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 130.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 741.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145.
 • Ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2120.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 ze zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.656.2018 Wojewody Śląskiego z 14 grudnia 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 8074.
 • Wyrok WSA z 25 czerwca 2019 r., III SA/Gl 435/19, LEX nr 2706767.
 • Wyrok WSA z 4 lipca 2019 r., III SA/Gd 333/19, LEX nr 2698392.
 • Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, https://uml.lodz.pl/files/public/dla_mieszkanca/Statut_ujednolicony_MRM_pdf.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ce43a95-eb8b-42bd-b6a2-17c62907fd26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.