PL EN


2013 | 3(21) | 41-59
Article title

Doświadczanie głuchoty przez słyszące matki dzieci głuchych a style radzenia sobie ze stresem i samoocena

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Becoming a mother of a deaf child – Stress coping styles and self-esteem in mothers versus their children’s deafness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głuchota stanowi dla słyszącej matki dziecka głuchego źródło doświadczanych przez nią negatywnych emocji i trudności. Matki dzieci głuchych łączy przeżycie traumy wskutek stwierdzenia głuchoty u dziecka i jej rozlicznych konsekwencji, co z kolei może wiązać się z modyfikacją sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresujących, jak i zmianami w samoocenie matek. Badaniami objęto 83 słyszące matki dzieci głuchych od 15 do 172 miesięcy oraz 83 matki dzieci o typowym rozwoju w podobnym wieku. Zastosowano Kwestionariusz Radzenia sobie w Sytuacjach Stresujących (CISS), Skalę Samooceny Rosenberga (SES) oraz Ankietę informacyjną. Matki dzieci głuchych istotnie częściej niż matki dzieci słyszących stosują styl skoncentrowany na zadaniu, a wraz z wiekiem dziecka znacząco częściej uciekają się do stylu unikającego, zwłaszcza przez angażowanie się w czynności zastępcze. Poziom samooceny jest podobny w obu badanych grupach matek. Jedynie w przypadku matek dzieci głuchych niska samoocena okazała się być predyktorem unikania w formie uciekania się do czynności zastępczych jako reakcji na stres. Jednakże style radzenia sobie ze stresem i samoocena matek dzieci głuchych nie pozostają w związku z upływem czasu od momentu stwierdzenia wady słuchu u dziecka. Na podstawie wyników badań pomoc psychologiczna konieczna jest szczególnie matkom o obniżonej samoocenie i stosującym unikanie w konfrontacji z sytuacją trudną, a więc tym, które doświadczają trudności w przepracowaniu traumy diagnozy u dziecka głuchoty i jej konsekwencji.
EN
Deafness is a source of many difficulties and negative emotions experienced by hearing mothers of deaf children. What mothers of deaf children have in common is the experience of trauma resulting from the diagnosis and its numerous consequences, which, in turn, may involve the modification of coping strategies used in stressful situations as well as changes in these mothers’ self-esteem. The research included 83 hearing mothers of deaf children (aged 15 to 172 months) and 83 mothers of typically developing children from the same age group. The following methods were used: the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Rosenberg’s Self-Esteem Scale (SES) and an information questionnaire. It turned out that the mothers of deaf children used the task-oriented style of coping significantly more often than the mothers of hearing children, and that the older the child was the more often they used avoidance-oriented coping, particularly through becoming involved in vicarious activities (distraction). The level of self-esteem was similar in both groups of mothers. The only difference was that low self-esteem proved to be a predictor of avoidance-oriented coping that manifested as resorting to vicarious activities in response to stress in the mothers of deaf children. However, stress coping styles and self-esteem in the mothers of deaf children were not tied to the length of time since diagnosis of hearing impairment in the child. In the light of the results obtained in this study, it is reasonable to state that psychological assistance is necessary particularly for mothers with low self-esteem who resort to avoidance in stressful situations, i.e. for those who find it difficult to get over the trauma caused by the diagnosis of their child’s deafness and its consequences.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ce45db7-d6d5-4453-8faf-3f27da08bdf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.