PL EN


2015 | 16 | 4 | 261-270
Article title

TRAFNOŚĆ PROGNOZ W STOSUNKU DO OCEN W TEŚCIE KONIUNKTURY PRZEMYSŁOWEJ GUS

Authors
Content
Title variants
EN
ACCURACY OF FORECASTS RELATIVE TO EVALUATIONS IN THE CSO INDUSTRIAL BUSINESS CYCLE TEST
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono ocenę trafności prognoz testu koniunktury przemysłowej GUS w odniesieniu do produkcji, portfela zamówień i sytuacji finansowej. Porównane zostały formułowane przez przedsiębiorców prognozy dotyczące tych cech z ich późniejszymi ocenami bieżącymi. Wyniki wskazują, że przedsiębiorcy odpowiadając na pytanie o prognozy produkcji i portfela zamówień w najbliższych trzech miesiącach, koncentrują się głównie na najbliższych dwóch miesiącach. Prognozy są systematycznie przeszacowywane, ich przeciętna trafność jest umiarkowana, ale wykazuje wyraźną poprawę w ostatnich latach.
EN
The study is the evaluation of the predictive accuracy of the CSO industrial business cycle test. Detailed research concerns the accuracy of the forecasts formulated in relation to the production, stock of orders and financial situation. The forecasts of these features formulated by the entrepreneurs are compared to their subsequent evaluations of current states. The results indicate that entrepreneurs responding to the question about forecast of production and stock of orders in the next three months focus mainly on the next two months. The forecasts are generally overestimated. Their average accuracy is moderate but shows a marked improvement in recent years.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
261-270
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • GUS (2014) Badanie koniunktury gospodarczej, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/badanie-koniunktury-gospodarczej,5,5.html.
 • Guzik B. (2009) Prognozy i oceny koniunktury w ankietach GUS, Wiadomości Statystyczne nr 12, str. 38-53.
 • Guzik B. (2009 a) Trafności prognoz koniunktury przemysłowej w zakresie produkcji sprzedanej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgo-szczy nr 2, str. 223-237.
 • IRG SGH (2014) Koniunktura gospodarcza w Polsce – wyniki badań,
 • http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/koniunktura/Strony/default.aspx.
 • Klimkowska J. (2006) Trafność prognoz respondentów – ocena na podstawie badań ankietowych IRG, [w:] Mocek M. (red.) Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo BONAMI, str. 207-217.
 • Kowalczyk B., Tomczyk E. (2010) Influence of non-response in business tendency surveys on the properties of expectations, Statistic in Transition New Series 11, pp. 403-422.
 • Kowalewski G. (2008) Ocena trafności prognoz koniunktury przedsiębiorstw na przykładzie jednostek handlowych, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy nr 3(13), str. 45-53.
 • Kowerski M. (2008) Wartość informacyjna odpowiedzi „bez zmian” w badaniach nastrojów gospodarczych, Barometr Regionalny 4(14), str. 47-61.
 • Mocek M. (2002) Przydatność testu koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług ubezpieczeniowych, Prace i Materiały IRG SGH nr 72, str. 211-222.
 • Tomczyk E (2012) Zróżnicowanie odpowiedzi respondentów testu koniunktury w świetle miar entropii, [w:] K. Walczyk (red.) Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część I, Prace i Materiały IRG SGH nr 90, str. 229-255.
 • Róg A., Strzała K. (2011) Przydatność prognostyczna wskaźników testu koniunktury – przegląd metod ewaluacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/8, str. 513-522.
 • Sękowska H., Zagoździńska I. (2002) Kondycja polskiego przemysłu przetwórczego na podstawie jakościowych badań koniunktury, Prace i Materiały IRG SGH nr 72, str. 87-105.
 • Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Lada K., Peterlik M. (2015) Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne nr 86, kwiecień 2015, IBNGR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ce71313-e761-474c-8893-b1066b32f981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.