PL EN


2013 | 4 (345) | 3-13
Article title

Budowanie pozycji rynkowej i zdobywanie przewagi konkurencyjnej na przykładzie Danone sp. z o.o.

Content
Title variants
EN
Building Market Position and Achieving Competitive Advantage – Based on Danone Ltd. Experience
RU
Формирование рыночной позиции и завоевание конкурентного преимущества на примере Данона, ООО
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
przewagi konkurencyjnej na przykładzie działań Danone sp. z o.o. Podejście badawcze: Materiał badawczy stanowiły wtórne i pierwotne źródła informacji. Te drugie pozyskano drogą badania ankietowego, w którym uczestniczyło 150 respondentów. Główne wyniki badań: Do czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej Danone badani konsumenci zaliczyli: silną reklamę, obecność w różnych segmentach rynku, dobre pozycjonowanie, bogatą ofertę oraz szeroką dostępność. Implikacje praktyczne: Stwierdzono, że Danone, dążąc do wyróżnienia się na rynku, stosuje różne strategie, w tym strategię zaangażowania społecznego.
EN
Purpose of the article: An aim of this paper is to present the creation of market position and gaining the competitive advantage on Danone Ltd. experience. Research approach: The paper uses secondary and primary sources of information. The latter was collected through a questionnaire-based survey of 150 respondents. Key findings: In the respondents’ opinion, the factors determining the Danone’s competitive advantage are: strong advertising, presence in different market segments, good positioning, rich offer and wide accessibility. Practical implications: It is stated that Danone, in order to be noticed in the market, uses different strategies, including the community engagement strategy.
RU
Цель: Цель рассуждений – представить процесс формирования рыночной позиции и завоевания конкурентного преимущества на примере действий ООО Данон. Исследовательский подход: Исследовательский материал представляли вторичные и первичные источники инйормации. Вторые были получены пу- тем анкетного опроса, в котором приняли участие 150 респондентов. Основные результаты исследований: К числу факторов, решающих вопрос конкурентного преимущества Данона, обследуемые потребители отнесли сильную рекламу, присутствие в разных сегментах рынка, эффективное позиционирование, богатое предложение и широкую доступность. Практические импликации: Установлено, что Данон, стремясь отличиться на рынке, применяет разные стратегии, в том числе стратегию вовлечения сообщества.
Year
Issue
Pages
3-13
Physical description
Dates
published
2013-07-2013-08
Contributors
 • SGGW w Warszawie
 • SGGW w Warszawie
References
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Faulkner D., Bowman C. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kociszewski M., Szwacka J. (2008), Innowacyjność stymulatorem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,(w:) Adamowicz M. (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu,. SGGW, Warszawa.
 • Kowalczuk I. (2011), Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów, SGGW, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rejman K. (2004), Innowacje produktowe w rozwoju przedsiębiorstw sektora spożywczego, (w:) Kowrygo B. (red.), Nowoczesne zarządzanie i marketing w rozwoju przedsiębiorstw sektora spożywczego, SGGW, Warszawa.
 • Raport o Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej 2006-2009 (2010), Danone, Warszawa.
 • Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw- nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.
 • Strategie koncernów spożywczych w dobie kryzysu (2011), „Przemysł Spożywczy”, nr 65.
 • http://acerolainfo.com [dostęp: 02.05.2012]
 • http://www.actimel.pl [dostęp: 17.02.2012]
 • http://www.activia.pl [dostęp: 02.05.2012]
 • http://www.danacol.pl [dostęp: 18.02.2012]
 • http://www.danone.pl [dostęp: 17.02.2012]
 • http://www.klubcsr.pl [dostęp: 14.02.2013]
 • http://www.portalspozywczy.pl [dostęp: 20.05.2013]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cee1fe5-813f-4a09-bd8d-b92e5022ffc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.