PL EN


2016 | 23 | 31-46
Article title

The History of Modliborzyce Opatowskie

Authors
Content
Title variants
PL
Z dziejów Modliborzyc Opatowskich
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł opisuje historię Modliborzyc, zlokalizowanych w pobliżu Opatowa. Autor koncentruje się w głównej mierze na okresie XVI i XVII w., jednak nie pomija dziejów średniowiecznych. Te ostatnie prezentuje wykorzystując dotychczasowe publikacje histo-ryczne oraz edycje źródłowe i kronikarskie, m. in. przekaz Jana Długosza. Zasadnicza część artykułu opiera się na materiałach zgromadzonych w zbiorach Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu. Autor opisuje przede wszystkim kwestie ko-ścielno-religijne (w tym związek z klasztorem benedyktyńskim na Łysej Górze), jak rów-nież społeczne, szkolne i gospodarcze.
EN
The article describes the history of Modliborzyc, located in the vicinity of Opatowa. The author focuses mainly on the period of the sixteenth and seventeenth centuries, but does not ignore the Middle Ages. The is done by using current historical publications and source and chronicle editions, among others the writings of Jan Długosz. The main part of the article is based on materials held in the Collegiate Chapter Archives and Cathedral in Sandomierz. The author describes above all, the Church-religionquestion (including the relationship with the Benedictine monastery on Łysa Góra), as well as social, educational and economic questions.
Contributors
author
References
 • J. Gacki, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze, Warszawa 1873.
 • M. Derwich, Benedyktyński klasztor Św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Wrocław-Warszawa 1992.
 • Monumenta Poloniae Vaticana, t. I, wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913.
 • Kodeks dyplomatyczny Polski, t. 3, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1858.
 • Zbiór dokumentów małopolskich, t. 2, wyd. S. Kuraś, Wrocław 1963.
 • Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. Gąsiorowski (i in.), Kraków 2000.
 • Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. IV, Kraków 1919.
 • F. Kiryk, Opatów XIII-XVI, w: Miasta małopolskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków 2013.
 • F. Kiryk, Związki Lwowa z Krakowem w późnym średniowieczu, w: Lwów. Miasto – Społeczeństwo – Kultura, t. 2, Kraków 1998.
 • J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907.
 • Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, wyd. Z. Guldon, L. Stępkowski, Z. Trawicka, „Teki Archiwalne” 1989, nr 29.
 • Słownik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, Warszawa.
 • W. Urban, Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w., Warszawa 1959.
 • Źródła dziejowe, t. 14, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Małopolska, t. 3, opr. A. Pawiński, Warszawa 1886.
 • Rejestr poborowy powiatu sandomierskiego z roku 1629, wyd. Z. Guldon (i in.), „Teki Archiwalne” 1989, nr 21.
 • Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 1, Cracoviae 1887, s. 36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf2828b-4cd4-4bda-8610-93cb4ad9719d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.