PL EN


2014 | 9 | 73-90
Article title

ROLA NAUCZYCIELA W ROZWIJANIU AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ DZIECKA W ZAKRESIE PLASTYKI W KLASACH I–III

Content
Title variants
EN
ROLE OF THE TEACHER IN DEVELOPING ARTISTIC CREATIVITY AT A CHILD IN CLASSES I-III
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem pracy było wskazanie istoty roli nauczyciela, jakości i  efektywności jego pracy w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka. W prowadzonym postępowaniu badawczym została zdiagnozowana działalność nauczyciela skierowana na kształtowanie aktywności twórczej dzieci z  młodszych klas szkolnych. W  badaniu uwzględniono dodatkowe zajęcia plastyczne, które umożliwiły wykazanie, że dodatkowe godziny zajęć realizowanych poza jednostką lekcyjną mają ol- brzymie znaczenie dla aktywności dziecka. Działają na dziecko stymulująco i motywująco. Realiza- cja badań składała się z dwóch etapów. W pierwszej fazie wybrano 10 tyskich szkół podstawowych. Wśród 80 nauczycieli nauczania zintegrowanego przeprowadzono ankietę z zastosowaniem kwestio- nariusza do samodzielnego wypełnienia. Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie wywiadu z  realizatorką pozalekcyjnych zajęć plastycznych p. Elżbietą M. w  oparciu o  sporządzony kwestio- nariusz zawierający 12 pytań. Uzyskane wyniki pozwoliły na diagnozę sytuacji nauczania plastyki w młodszych klasach, nakreśliły obraz przejawianych tendencji przez wychowawców klas, ukazując związki i różnice w ich działaniach. Analiza przeprowadzonych badań wykazała, że zarówno w przy- padku przeprowadzonej ankiety na wybranej grupie nauczycieli, jak i  w wywiadzie potwierdzone zostało ogromne znaczenie roli nauczyciela w rozwijaniu aktywności twórczej dziecka.
EN
The main aim of this article is to identify the essence of the role of teacher’s quality and effectiveness of his work in developing the creative activity of the child.
Year
Issue
9
Pages
73-90
Physical description
Contributors
References
 • Cybulska-Piskorek Z., Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1976.
 • Foltys M., Sztuka plastyczna w wychowaniu przedszkolnym, PZWS, Warszawa 1967.
 • Krasoń K., Sztuka i ekspresja dziecka – w poszukiwaniu sensu tworzenia, „Zeszyt Naukowy Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji”, Katowice 2003.
 • Limont W., Nilek-Zawadzka K., Dylematy edukacji artystycznej, tom I: Edukacja artystyczna wobec przemian kultury, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 • Limont W., Nilek-Zawadzka K., Dylematy edukacji artystycznej, tom II: Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 • Lowenffeld V., Lambert Brittain W., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa 1977.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Marciniak T., Problemy wychowania plastycznego, PWN, Warszawa 1976.
 • Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, PWN, Warszawa 1971.
 • Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2001.
 • Parnowska-Kwiatkowska M., Bazgrota i rysunek dziecka, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960.
 • Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 • Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 • Stojak G., Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole. Edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, PWN, Warszawa 1990.
 • Trojanowska A., Dziecko i plastyka, WSiP, Warszawa 1983.
 • Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki, PWN, Warszawa 1995.
 • Zwolińska E.A., Edukacja kreatywna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf3a9cb-2d47-4946-a104-648f247c7603
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.