PL EN


2014 | 1 | 37-49
Article title

Status języka a wola ludu i kodyfikacja. Przypadek śląski

Authors
Content
Title variants
EN
The status of a language vs. the will of the people and codification. Based on the example of Silesian
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses various factors which are perceived as important in discerning linguistic phenomena recognized as languages or dialects. Among the said factors the author mentions the necessity of codification, commenting on the state thereof in relation to the Silesian ethno-language, as well as other linguistic factors. The author states that social issues cannot be omitted, even though establishing the status of a regional language is a legal and political matter. As a vital argument in this discussion, she points at the data collected in the national census from 2011, and particularly at the answer to the questions about one’s national/ethnic identity as well as one’s mother tongue and language used at home. The author also quotes the opinions of the supporters and the opponents of the idea of granting the Silesian ethno-language the status of a regional language.
Year
Issue
1
Pages
37-49
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Austin P.K., red., 2008: Tysiąc języków. Żywe, zagrożone, wymarłe. Binder A., Matys. O., tłum. Lesko–Olszanica.
 • BIS, oprac., 2013: Rumuński oficjalnym językiem w Mołdawii. Biuletyn Informacyjny Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, oprac. [online: http://www.studium.uw.edu.pl/].
 • Comrie B., Matthews S., Polinsky M., red., 1998: Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata. Aitchison J., przedm. Gąsiorowski P., tłum. i uzup. Poznań.
 • Dejna K., 1973: Dialekty polskie. Wrocław.
 • Greń Z., 2012: Tożsamość jako narzędzie operacjonalizacji relacji międzyludzkich. W: Golachowska E., Zielińska A., red.: Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. T. 2: Tożsamość wobec wielojęzyczności. Warszawa, s. 13–18 (i głosy w dyskusji).
 • GUS, oprac., 2012: Zasady opracowywania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Notatka na XXXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Białystok [online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Notatka_KWRzMNiE_22-23_luty_2012.pdf; data dostępu: 15.08.2014].
 • GUS, oprac., 2013: Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa [online: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf; data dostępu: 15.08.2014].
 • Lipińska E., 2003: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków.
 • Lubaś W., 1977: Wstęp. „Socjolingwistyka” I: Polityka językowa, s. 7.
 • Lubaś W., 1998: Czy powstanie śląski język literacki? „Język Polski” LXXVIII, z. 1–2, s. 49–56.
 • Lubaś W., 2003: Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole.
 • Lubaś W., 2009: Polityka językowa. Opole.
 • Lubaś W., 2013: Studia socjolingwistyczne. Opole.
 • Majewicz A., 1989: Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa.
 • Mazur J., red., 1999: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci. Lublin.
 • Mazur J., 2001: Dialekty. W: Gajda S., red.: Język polski. Opole, s. 403–421.
 • Michna E., 2013: Koncepcja granic Europy i europejskość w dyskursie tożsamościowym liderów etnicznych karpackorusińskich i górnośląskich. W: Kubica G., Rusek H., red.: Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. Katowice, s. 217–238.
 • Miodunka W., 2003: Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej. Kraków.
 • Nitsch K., 1957: Dialekty języka polskiego (z 3 mapami). Wrocław–Kraków.
 • Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Przymuszała L., 2013: Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich. Opole.
 • [Rada Języka Polskiego], 2012: Śląszczyzna jest odmianą dialektalną języka polskiego. „Śląsk”, nr 11 (205), s. 3 [online: http://www.sbc.org.pl/Content/94982/iii351674-2012-11.pdf; data dostępu: 15.08.2014].
 • Sekiguchi T., 2008: Azja nie istnieje. „Teksty Drugie”, nr 4 (112), s. 48–75.
 • Siuciak M., 2012: Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XIX (XXXIX), z. 2, s. 31–44.
 • Tambor J., 2007: Warunki osiągania dwujęzyczności. „Socjolingwistyka” XXI, s. 91–103.
 • Walczak B., 2006: Język polski wśród języków świata u progu trzeciego tysiąclecia. „Postscriptum” nr 2 (52), s. 154–165.
 • Wicherkiewicz T., 2014: Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej. Poznań.
 • Wyderka B., red., 2000–2012: Słownik gwar śląskich. T. 1–13 (A–Jużyneczki). Opole.
 • Wyderka B., 2013: Dawne i nowe pytania o śląszczyznę. „Fabryka Silesia” nr 2 (4), s. 11–14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf95b90-d244-4730-be67-38ff1e6a880e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.