PL EN


2013 | 11 | 19-45
Article title

Organizacje społeczne i prasa w akcji promocji legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w okresie II Rzeczypospolitej

Content
Title variants
EN
Social organisations and the press in the campaign for promoting the legend of Józef Piłsudski in the Radzyń District in the period of the Second Polish Republic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Legenda Józefa Piłsudskiego stała się jeszcze za życia istotnym elementem jego życiorysu. Przeżyła bohatera i wywierała ważny wpływ na postawy kolejnych pokoleń Polaków. Komendant miał nie tylko adherentów, ale też licznych przeciwników, którzy eksponowali jego błędy i przywary. Promocja legendy Marszałka osiągnęła apogeum w latach trzydziestych II Rzeczpospolitej. Szczególną okazją były obchody rocznic 6 VIII 1914,11 XI 1918 i 15 VIII 1920 oraz imienin Piłsudskiego. Szeroki zakres uroczystości był możliwy przy współpracy z organizacjami społecznymi, przede wszystkim Związkiem Strzeleckim i Federacją Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Także kultura i prasa skutecznie propagowały legendę Piłsudskiego w powiecie radzyńskim. Proces kształtowania się legendy Komendanta w regionie rozpoczął się podczas I wojny światowej i trwał przez cały okres międzywojenny. Legenda Marszałka na Południowym Podlasiu tylko po części kształtowała się samorzutnie i spontanicznie. O jej zasięgu decydowały przede wszystkim przemyślane zabiegi propagandowe podejmowane przez otoczenie Piłsudskiego i obóz belwederski.
EN
Józef Piłsudski's legend became an important part of his biography even in his lifetime. It has outlived him and exerted influence on the personalities of many following generations of Polish people. The Commandant did not only have supporters, but also numerous opponents, who exposed his mistakes and vices. The promotion of the Marshal's legend reached its peak in the 1930s, in the period of the Second Republic of Poland. The special occasions for celebration were the anniversaries of August 6th 1914, November 11th 1918, August 15th 1920, and Józef Piłsudski's name-day. The wide range of celebra-tions was possible due to cooperation with social organisations, especially with the Riflemen's Association (Związek Strzelecki), and the Federation of Polish Unions of Country Defenders (Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny). Piłsudski's legend has also been successfully promoted by culture and the press in the Radzyń Podlaski District. The process of the Commandant passing into legend in this region started during World War I, and it lasted through the entire interwar period. The Marshal's legend in the South of Podlasie Region was only partly created spontaneously and without prompting. Its span was mostly due to the well-planned propaganda inter-ventions undertaken by Piłsudski's circle and his supporters, the so-called 'obóz belwederski' (the Belweder Camp).
Year
Volume
11
Pages
19-45
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • AWF Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
References
 • P. Hauser, Mit Józefa Piłsudskiego. Narodziny i trwanie legendy, [w:] Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. L. Trzeciakowski i P. Matusik, Poznań 2002
 • Sz. Kalinowski, Udział partii i organizacji politycznych Południowego Podlasia w tworzeniu "białej" i "czarnej" legendy J. Piłsudskiego w okresie II Rzeczpospolitej, „Rocznik Międzyrzecki”, 2008
 • T. Krawczak, J. Smogorzewska, Przekazanie listu Marszałka Piłsudskiego do zbiorów Archiwum Akt nowych, „Archeion”, t. 102 (2000)
 • M. Bechta, Narodowo-Radykalni, Biała Podlaska 2004
 • A. Gątarczyk, Seweryn książę Czetwertyński. Biografia, Radzyń Podlaski 2007
 • D. Sitkiewicz, Świat ziemiański, [w:] Ziemia radzyńska 1918-1939, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2012
 • J. Jachymek, Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej 1930-1939, Lublin 1975
 • A. Kołodziejczyk, Na drogach ruchu ludowego, Warszawa 1999
 • Sz. Kalinowski, Stosunek mniejszości narodowych do marszałka Józefa Piłsudskiego na Południo-wym Podlasiu w okresie II Rzeczpospolitej, [w:] Dzieje Ziemi Łosickiej. Z historii mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych, red. A. Indraszczyka, Warszawa 2010
 • Sz. Kalinowski, Stosunek prawosławia do Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu w okresie 1918-1939, „My, Pierwsza Brygada”, nr 6 z 2011
 • E. Wiszka, Ukraińska emigracja polityczna na południowym Podlasiu (1921-1939), [w:] Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje, red. nauk. M. Wagner i J. Wojtasik, Siedlce 2004
 • Z. Zaporowski, Ludność żydowska w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, „Studia Podlaskie”, Białystok 1989, t. II
 • Prasa Żydowska w Lublinie i na Lubelszczyźnie (1918-1939), „Biuletyn” Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, nr 4 z 1979
 • S. Mańko, Żydzi międzyrzeccy w okresie Drugiej Rzeczpospolitej w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Lublinie, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 1 z 2006
 • A. Gontarek, Świat żydowski, [w:] Ziemia Radzyńska 1918-1939, red. D. Magier, Radzyń Podla-ski 2012
 • I. Orkisiewicz, Powstanie „Głosu Międzyrzeckiego” później „Głosu Powiatu Radzyńskiego”, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XXXIII z 2002
 • Sz. Kalinowski, Marszałek Józef Piłsudski Honorowy Obywatel Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2010
 • Sz. Kalinowski, Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podlaska 2002
 • Sz. Kalinowski, Podlasie południowe w pamiętnikach i dziennikach legionistów polskich, [w:] Dzieje, wojsko, edukacja: księga jubileuszowa profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę urodzin, red. M. Bednarzak-Libera i J. Gmitruk, Warszawa – Siedlce 2010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf9a62c-6915-428a-a329-5f9144d8cf24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.