PL EN


2015 | 1 (354) | 5-16
Article title

Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych

Content
Title variants
EN
Selected Aspects of Young Consumers’ Behaviours in the New Market Realities
RU
Избранные аспекты поведения молодых потребителей в новой рыночной действительности
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest wskazanie specyficznych, a także nowych uwarunkowań zachowań konsumentów, reprezentantów pokolenia Y, a także znaczenia wybranych czynników wpływających na ich wybory rynkowe ze szczególnym uwzględnieniem determinant psychologicznych, z perspektywy ostatnich kilkunastu lat. W ilustracji poruszanych zagadnień wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 384 młodych ludzi w wieku 16-19 lat. Badania przeprowadzono w wylosowanych miejscowościach na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego metodą ankiety audytoryjnej. Na podstawie badań stwierdzono m.in., że zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie tworzą nowe wyzwania i możliwości zarówno dla nadawców, jak i odbiorców ofert i komunikatów marketingowych. Zwrócono uwagę na różnorodność uwarunkowań zachowań młodych konsumentów i wzrost roli determinant psychologicznych Towarzyszące uczestnikom rynku emocje, uznawane wartości, motywacja, postawy, osobowość czy styl życia wywierają znaczący wpływ na proces podejmowania decyzji, ich racjonalność, rodzaje, zaangażowanie, satysfakcję. Wskazano także na pojawiające się globalne trendy społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, demograficzne wpływające na zachowania konsumentów oraz ich przenikanie do segmentu młodych konsumentów. Artykuł na charakter analityczny.
EN
An aim of considerations is to indicate the specific as well as new determinants of behaviours of consumer, the representatives of Generation Y, and the importance of the selected factors affecting their market choices, with a particular consideration of psychological determinants, from the perspective of recent dozen or so years. To illustrate the discussed issues the author used results of empirical research carried out on the group of 384 young people aged 16-19 lat. The research was carried out in the drawn out localities in the Wielkopolskie and Kujawsko-Pomorskie Provinces by the method of auditorium questionnaire. Based on the research, the author stated, inter alia, that the phenomena and processes taking place in the contemporary world create new challenges and opportunities both for providers and recipients of marketing offers and messages. She paid attention to the variety of determinants of young consumers’ behaviours and growth of the role of psychological determinants. The emotions, the recognised values, motivation, attitudes, personality or lifestyle, accompanying the market participants, exert a significant impact on the process of decision making, rationality, types thereof, involvement, and satisfaction. The author also indicated the emerging global social, economic, and demographic trends affecting consumer behaviours as well as their penetration of the segment of young consumers. The article is of the analytical nature.
RU
Цель рассуждений – указать специфические, но и новые обусловленности поведения потребителей-представителей поколения Y, а также значение избранных факторов, влияющих на их рыночные выборы, с особым учетом психологических детерминантов, в перспективе последних десяти с лишним лет. В иллюстрации затрагиваемых вопросов использовали результаты эмпирических обследований, проведенных на группе 384 молодых людей в возрасте 16-19 лет. Обследования провели в определенных по жребию местностях на территории Великопольского и Куявско-Поморского воеводств по методу аудиторного опроса. Основываясь на обследованиях, указали, в частности, что явления и процессы, происходящие в современном мире, создают новые вызовы и возможности как для отправителей, так и получателей маркетинговых сообщений и предложений. Обратили внимание на разновидность обусловленностей поведения молодых потребителей и на рост роли психологических детерминантов. Сопутствующие участникам рынка эмоции, признаваемые ценности, мотивация, отношение, личность или же стиль жизни оказывают значительное влияние на процесс принятия решений, их рациональность, виды, вовлечение, удовлетворение. Указали также появляющиеся глобальные социальные, экономические и демографические тренды, влияющие на поведение потребителей, а также их проникновение в сегмент молодых потребителей. Статья имеет аналитический характер.
Year
Issue
Pages
5-16
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Antonides G., van Raaij W.F. (2006), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Falkowski A., Tyszka T. (2006), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Hansen F. (1972), Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York.
 • Kędzior Z. (1997), Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – prawidłowości, determinanty, CBiEAE, Katowice.
 • Kieżel E. (praca zbiorowa) (1999), Rynkowe zachowania konsumentów, AE, Katowice.
 • Neeley S. (2005), Influences on Consumer Socialisation, “Young Consumers”, Vol. 6, Iss. 2.
 • Olejniczuk-Merta A. (2009), Młodzi konsumenci w procesie transformacji rynkowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Solomon M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Wosińska W. (2004), Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cfaa0f0-1fc3-40e7-8015-6cc2076be682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.