Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1 | 25-35

Article title

Ocena równowagi i koordynacji ruchowej dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Content

Title variants

EN
Assessment of Balance and Motor Coordination in Children with Juvenile Idiopathic Arthritis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest najczęstszą przewlekłą artropatią wieku rozwojowego. Według kryteriów International League Against Rheumatism jest to zapalenie stawów rozpoczynające się przed 16 rokiem życia i trwające przynajmniej 6 tygodni. Cel pracy: Celem pracy była ocena równowagi i koordynacji ruchowej dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono na grupie 68 osób. Z tego grupę badaną stanowiło 34 pacjentów leczonych w Oddziale Ogólnoustrojowym w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie, grupę kontrolną – 34 dzieci z Zespołu Szkól w Niechobrzu. Do badań wykorzystano wybrane próby z Fullerton Advanced Balance Scale (9 prób), test koordynacji wolnej, step test, skale bólu VAS oraz kwestionariusz zawierający kilka pytań własnych. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta oraz testu p-U Manna Whitneya. Wyniki: W grupie badanej 24 dzieci chorowało na MIZS o typie nielicznostawowym, natomiast 10 - wielostawowym. Analiza testem t- Studenta wykazała, że dzieci z MISZ wykazują niższe średnie w 7 próbach testu Fullerton oraz w przypadku testówoceniających koordynacje szybką i wolną w porównaniu do dzieci zdrowych. Pacjenci z typem choroby wielostawowym znacznie gorzej radzili sobie w teście Fullerton oraz w testach na koordynację. Zajęcie 2 lub więcej stawów kkd powodowało gorsze wyniki w próbach obrotu, chodzie tandemowym, staniu na jednej nodze z zamkniętymi oczami oraz w step teście. Ból powyżej 4 w skali bólu VAS powodował osiąganie gorszych wyników w poszczególnych próbach testu Fullerton oraz w testach na koordynację niż u dzieci, które oceniały swoje dolegliwości bólowe na 3 i mniej. Wnioski: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów wpływa na równowagę i koordynację ruchową dzieci. Na pogorszenie równowagi i koordynacji ruchowej dzieci chorych na MIZS istotnie statystycznie wpływa typ choroby, ilość zajętych stawów oraz odczuwanie dolegliwości bólowych.
EN
Background: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most common chronic arthropathy of developmental age. According to the criteria of the International League Against Rheumatism, JIA is arthritis with the onset before the age of 16 and lasting at least 6 weeks. Aim: The aim of the study was to assess balance and motor coordination of children with juvenile idiopathic arthritis. Material and Methods: The study was conducted on a group of 68 people. The test group consisted of 34 patients treated at the inpatient rehabilitation unit in the Regional Education and Treatment Centre for Children and Youth (Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży) in Rzeszów, whereas the control group included 34 children from the School Complex in Niechobrz. Chosen tests from Fullerton Advanced Balance Scale (9 tests), slow coordiction test, step test, Visual Analog Scale (VAS) and a questionnaire containing some questions prepared by the authors’ were used in the study. The results were statistically analyzed using Student’s t-test and Mann Whitney p-U test. Results: In the test group 24 children suffered from oligoarthritis and 10 from polyarticular arthritis. T-test analysis revealed that children with JIA had lower average in 7 tests in Fullerton test as well as in the tests evaluating rapidand slow coordination in comparison to healthy children. Patients with polyarticular arthritis obtained much worse results in Fullerton and coordination tests. When two or more joints in the lower limb were affected, it resulted in problems with performing turn round, tandem gait, standing on one leg with eyes closed and step test. Pain above 4 in VAS caused worse performance of the subjects in Fullerton and coordination tests than in case of children who rated their pain 3 or less. Conclusions: Juvenile idiopathic arthritis affected the balance and motor coordination of children. The deterioration of balance and motor coordination in children with JIA was influenced in a statistically significant way by the type of disease, the number of joints affected and pain perception.

Journal

Year

Issue

1

Pages

25-35

Physical description

Contributors

  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytet Rzeszowski
  • Instytut Fizjoterapii Uniwersytet Rzeszowski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4cfd92e7-6f13-4b40-ab08-d5827e494106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.