PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 131-162
Article title

Ograniczenia w zakresie korzystania z wolności zrzeszania się przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Title variants
EN
Limitations upon the Exercise of the Freedom of Association of Officers of the Border Guard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie korzystania z wolności zrzeszania się przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W pierwszej części zostały przedstawione odnoszące się do wszystkich jednostek konstytucyjne przepisy dotyczące: a) gwarancji wolności zrzeszania się; b) form organizowania się; c) zasad wprowadzania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw; d) zakazów tworzenia oraz działania zrzeszeń określonego rodzaju. Druga część artykułu poświęcona została problematyce ustawowych ograniczeń wolności zrzeszania się funkcjonariuszy Straży Granicznej. Omówiono w niej w szczególności granice wolności zrzeszania się funkcjonariuszy Straży Granicznej w partiach politycznych, związkach zawodowych, stowarzyszeniach krajowych oraz zagranicznych, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.
EN
This article presents the question of the exercise of freedom of association by the officers of the Border Guard. in the first part constitutional provisions are presented (relating to all) which concern: a) the guarantees of freedom of association; b) forms of organization; c) rules of the introduction of restrictions on the exercise of constitutional rights and freedoms, d) the creation and functioning bans of certain types of associations. the second part of the article was devoted to issues of statutory restrictions on freedom of association of the officers of the Border Guard. It discusses in particular the limits of freedom of association Border Guard officers in political parties, trade unions, national and international associations, including the judicial decisions of the Polish Constitutional Tribunal in this regard.
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, grzkowalski@interia.pl
References
 • Banaszak B., Jabłoński M., Uwaga IV do art. 58, w: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 110.
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Banaszak B., Zagadnienia podstawowe. Terminologia, w: B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005, s. 13-55.
 • Bonusiak G., Wolność zrzeszania się, w: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 668-669.
 • Bonusiak G., Zrzeszenie, w: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 751-752.
 • Cieleń A., Organizacja społeczna, w: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 328-329.
 • Dudek D., Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2002.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 188, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 1-31.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 191, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 1-15.
 • Garlicki L., Komentarz do art. 31, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 1-36.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, zarys wykładu, Liber, Warszawa 2004.
 • Granat M., Glosa do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. (sygn. akt K. 26/00), „Przegląd Sejmowy” 2002, nr 4, s. 79-90.
 • Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Gulczyński M., Zasada pluralizmu politycznego, w: W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 165-187.
 • Juchniewicz J., Kazimierczuk M., Wolności i prawa polityczne, w: M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 137-182.
 • Lipowicz I., Uwaga I do art. 47, w: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 93-94.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Prawo do ochrony życia prywatnego, w: W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 396-397.
 • Pawłowska A., Społeczeństwo obywatelskie – koncepcja i jej współczesna implementacja, w: K. Motyka (red.), Konstytucjonalizm we współczesnym świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 33-51.
 • Sarnecki P., Komentarz do art. 51, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 1-5.
 • Sobczak J., Nadzór nad partiami politycznymi sprawowany przez sąd i Trybunał Konstytucyjny w procesie rejestracji, w: T. Bojarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski (red.), Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa Profesora Wiesława Skrzydły, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 269-278.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 11, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 1-57.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 12, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 1-14.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 58, w: L. Garlicki (red.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 1-38.
 • Sokół W., Partie i systemy partyjne w demokracji, w: K. Motyka (red.), Konstytucjonalizm we współczesnym świecie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 117-149.
 • Szmulik B., Żmigrodzki M., Straż Graniczna, w: B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Ustrój organów ochrony prawnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 471-493.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber, Warszawa 2000.
 • Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 • Wojtyczek K., Zagadnienia ogólne, w: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 88-105.
 • Wyrzykowski M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, w: W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, s. 65-91.
 • Zakrzewski W., Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w: W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Wydawnictwo Morpol, Lublin 2002, s. 150-175.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d074d53-47d5-4ad8-8ae9-503b89ff3f81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.