PL EN


2017 | 2(20) | 32-41 s.
Article title

EKONOMIA DOŚWIADCZEŃ A USŁUGI TURYSTYCZNE. JAK ZARZĄDZAĆ PRODUKTEM TURYSTYCZNYM NA PRZYKŁADZIE ZAMKU GOLUBSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Content
Title variants
EN
THE EXPERIENCE ECONOMY AND TOURIST SERVICES. HOW TO MANAGE A TOURIST PRODUCT ON THE EXAMPLE OF THE GOLUB CASTLE IN GOLUB-DOBRZYN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczową wartością w ekonomii doznań jest doświadczenie klienta. Pod tym względem w zakresie usług turystycznych właściwym produktem są nie tyle zasoby, co sposób ich udostępniania odbiorcom. Sposób tengenerować będzie: przeżycia, emocje, wzruszenia, atmosferę. Przygotowując niniejsze opracowanie zastosowano metodę analizy piśmiennictwa oraz modelowanie sondażu diagnostycznego. Celem artykułu jest zaproponowanie modelu projektowania produktu turystycznego przy zastosowaniu modeli dyskretnych wyborów. Wspomniane modele wyborów dyskretnych jako metody jakościowe pozwalają uwzględnić kwalitatywne właściwości w określaniu cech produktu. W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do analizy percepcji odwiedzających i ich doświadczeń w destynacji turystycznej. Wytypowano cechy charakterystyczne dla projektowania produktu turystycznego. Następnie zaproponowano pilotażowe narzędzie badawcze - kwestionariusz ankietowy wykorzystujący zasady ekonomii doświadczeń w projektowaniu produktu turystycznego. Przeprowadzenie zaproponowanego sondażu diagnostycznego pozwoli ocenić skuteczność proponowanych rozwiązań i ustalenie ich faktycznego wpływu na jakość usług i satysfakcję użytkowników docelowego produktu turystycznego. Badania planuje się przeprowadzić na podstawie pojedynczego przypadku z województwa kujawsko-pomorskiego - Zamku Golubskiego w Golubiu-Dobrzyniu.
EN
The key value in the experience economy is the customer experience. In this respect, in terms of tourism services, the right product is: experiences, emotions and atmosphere. The method of analysis of the literature and the modeling of the diagnostic survey are used in this paper. The aim of this article is to propose a modeling of tourism product using discrete choice models. The article presents an innovative approach to analyzing visitor perceptions and their experiences in tourist destinations. Characteristics of tourism product have been selected. In result a survey questionnaire was used as research tool. The survey was based on the principles of experience economy and designing tourist product.There is need to require the proposed diagnostic survey to evaluate the effectiveness of proposed solutions and determining their actual impact on service quality and user satisfaction on the basis of a case study from the Kujawsko-Pomorskie voivodeship (The Golub Castle).
Contributors
 • Katedra Przemysłów Kreatywnych; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
References
 • Bartłomowicz T., Wojcieska L. (2015) Metody wyborów dyskretnych w badaniach preferencji konsumentów usług hotelarskich powiatu jeleniogórskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 392, s. 17-25.
 • Bosiacki S., Hołdecka-Mielcarek B. (2017) Kreowanie wartości atrakcji turystycznej opartej na doświadczeniach, „Folia Turistica”, nr 42, s. 141-157.
 • Bravi M., Gasca E. (2014) Preferences Evaluation With a Choice Experiment on Cultural Heritage Tourism, „Journal of Hospitality Marketing & Management”, Vol. 23, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19368623.2013.822339 (data dostępu: 24.08.2017).
 • Capitello R., Agnoli L., Begalli D. (2013) A new approach to the analysis of visitor perceptions towards a tourism destination: the role of food and wine experiences, „Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Developmnet”, Vol. 13, No. 1, s. 57-64.
 • Chaminuka P., Groeneveld R. A., Selomane A. O., van Ierland E. C. (2012) Tourist preferences for ecotourism in rural communities adjacent to Kruger National Park: A choice experiment approach, “Tourism Management”, Vol. 33, No. 1, s. 168-176.
 • Dziewanowska K. (2013) Nowe oblicze marketingu - koncepcja marketingu doświadczeń, „Marketing i Rynek” nr 1, s. 16-24.
 • FedykW., Cieplik J., Smolarski T., Gruszka I. (2014) Atrakcyjność turystyczna i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii specjalistycznej grupy konsumentów, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 46, s. 3-15.
 • Ilczuk D. (2012) Ekonomika kultury, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaremen D. E., Michalska-Dudek I., Rapacz A. (2016) Wirtualizacja i prosumpcja: innowacyjne trendy w konsumpcji turystycznej i ich wpływ na strategie dystrybucji podmiotów organizacji i pośrednictwa w turystyce, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1 (33), s. 55-68.
 • Jung B. (red.) (2011) Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa.
 • Kostera M. (red.) (2008) Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Lacher R. G., Oh Chi-Ok, Jodice L. W., Norman C. C (2013) The Role of Heritage and Cultural Elements in Coastal Tourism Destination Preferences. A Choice Modeling - Based Analysis, „Journal of Travel Research”, Vol. 52, No. 4, s. 534-546.
 • Majchrzak M. (2014) Ekonomia doświadczeń a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1, s. 27-35.
 • Niezgoda A. (2013) Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, „Folia Turistica” nr 28, s. 91-106.
 • Niezgoda A., Markiewicz E. (2014) Slow tourism-idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 46, s. 82-90.
 • Pine B. J., Gilmore J. H. (1998) Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review”, No. 4.
 • Pine B. J., Gilmore J. H. (2011) The Experience Economy, Harvard Business Review Press, Boston.
 • Pine B. J., Gilmore J. H. (2013) The experience economy: part, present and future. Handbook on the experience economy [w:] J. Sundbo, F. Sorensen (ed.), Handbook on the Experience Economy, Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, s. 21-44.
 • Quadri-Felitti D., Fiore A. M. (2015) Experience economy constructs as a framework for understanding wine tourism, „Journal of Vacation Marketing”, Vol. 18(I), s. 3-15.
 • Rogowski M. (2016) Turystyka piwna w Polsce - aktualne uwarunkowania rozwoju oraz sylwetka i zainteresowania biroturysty, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, nr 1(17), s. 207-226.
 • Skowronek I. (2011) Marketing doświadczeń jako wyznacznik wizerunku i wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 46, s. 209-224.
 • Smith S., Wheeler J. (2002) Managing the customer experience: Turning customers into advocates, Prentice Hall, London.
 • Stasiak A. (2013a) Produkt turystyczny w gospodarce doznań, „Turyzm”, nr 23/1, s. 29-38.
 • Stasiak A. (2013b) Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, Nr 23/2, s. 65-74.
 • Stasiak A. (2015) Triada doświadczeń turystycznych i efekt „WOW!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 379, s. 332-347.
 • Wieczorek J. (2015) Transformacja koncepcji marketingowych przedsiębiorstw turystycznych pod wpływem zmian w zachowaniach konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 215, s. 104-118.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d078434-e124-4eb1-8d99-2f014e018479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.