PL EN


2014 | 3(12) | 3-4
Article title

Wstęp -Teresa Hernik

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szanowni Państwo, W bieżącym, 12. już numerze Kwartalnika, omawiamy bardzo istotne zagadnienie, jakim jest dostępność serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Problem ten jest kluczowy w kontekście realizacji prawa tychże osób niepełnosprawnych do informacji i komunikowania się, na zasadach równości z innymi osobami oraz dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, wkraczających coraz szerzej do naszego codziennego życia. Brak dostępności do informacji i usług świadczonych w sieci może stać się kolejną przyczyną wykluczenia społecznego dużych grup osób, zamknąć drogę do przejawiania aktywności obywatelskiej, konsumenckiej i, wreszcie, zawodowej. Dostępność serwisów internetowych ma – co oczywiste – olbrzymie znaczenie dla osób doświadczających specyficznych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności (sensorycznych, intelektualnych, kognitywnych). Według mnie jest jednak ważna dla wszystkich użytkowników sieci. Fakt ten został dostrzeżony przez prawodawcę w odniesieniu do podmiotów realizujących zadania publiczne, bowiem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności[1] do 30 czerwca 2015 r. podmioty te zobowiązane zostały do dostosowania swoich serwisów internetowych do wytycznych dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA. Niestety, audyty serwisów internetowych podmiotów publicznych, przeprowadzone przez wyspecjalizowane w tej problematyce organizacje pozarządowe, wykazały bardzo niski poziom dostępności tych serwisów lub jej całkowity brak. Zebrane doświadczenia pozwalają stwierdzić, że brak dostatecznej wiedzy nie tylko ze strony projektantów serwisów internetowych, redaktorów zamieszczających treści w Internecie, ale również osób zarządzających instytucjami publicznymi i prywatnymi stanowi główną przeszkodę w skutecznym przeciwdziałaniu zjawisku cyfrowego wykluczenia osób niepełnosprawnych. Wychodząc naprzeciw stwierdzonym potrzebom, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji zrealizował dwie edycje projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było dostosowanie do wytycznych WCAG 2.0 kilkuset serwisów instytucji oraz przeszkolenie jej pracowników w tym zakresie. Informacje na temat dostępności można znaleźć również w serwisie internetowym Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych[2], który udostępnia publikacje opisujące w przystępny sposób zasady dostępności serwisów oraz istotę wytycznych WCAG 2.0. Oddawany w Państwa ręce bieżący numer Kwartalnika jest kolejną próbą przybliżenia i upowszechnienia zagadnień związanych z dostępnością serwisów internetowych, ważnej nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale dla nas wszystkich. Mam też nadzieję, że prezentowane artykuły wzbogacą Państwa wiedzę także na temat sposobów jej zapewniania w przestrzeni cyfrowej. Zapraszam Państwa serdecznie do zapoznania się z wydaniem on-line czasopisma pod adresem http://www.pfron.org.pl/portal/kn/ Z życzeniami interesującej lektury, /-/ Teresa Hernik Prezes Zarządu PFRON Przewodnicząca Międzynarodowej Rady Programowej
Keywords
PL
Wstęp  
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d07f917-52c5-4060-b94d-2ad4cc834ede
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.