PL EN


2013 | 61 | 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka | 49-60
Article title

Description des cadres dans l’approche orientée objets en vue de la traduction assistée par ordinateur

Title variants
PL
Opis kadru według metody zorientowanej obiektowo na użytek tłumaczenia wspomaganego komputerowo
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
The article is devoted to the description of the chosen frame based on the object oriented approach proposed by Wiesław Banyś, created mainly for the use in automatic translation. The author starts her discussion with the presentation of the characteristics of the three major rules concerning the description of polysemous words whose aim is to disambiguate them. Next, the detailed description of one of the senses of the chosen word in French is presented with accordance to the presented criteria. In the last part of the article, the author tests the description of the word’s sense in a practical way. The test is carried out by means of randomly chosen by the Google search machine fragments of texts including the word in question here.
PL
Artykuł poświęcony jest próbie opisu wybranego kadru pojęciowego według metody zorien-towanej obiektowo autorstwa Wiesława Banysia, stworzonej głównie na użytek automatycznego tłumaczenia tekstów. Autorka charakteryzuje na wstępie trzy główne narzędzia służące do opisu słów poli¬semicznych i pozwalające na ich odwieloznacznienie. W dalszej części dokonuje szczegółowego opisu jednego ze znaczeń wybranego słowa w języku francuskim według przedstawionych kry¬teriów. Opis w ten sposób sporządzony poddany jest w ostatniej części artykułu praktycznemu testowi sprawdzającemu jego skuteczność na podstawie przypadkowo wybranych, za pomocą wyszukiwarki Google, fragmentów tekstów zawierających opisywane słowo.
Contributors
 • Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Translatoryki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Banyś Wiesław, 2005, « Désambiguïsation des sens des mots et représentation lexicale du monde », [in :] Neophilologica 17, 57–76.
 • Banyś Wiesław, 2002a, « Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie I: Questions de modularité », [in :] Neophilologica 15, 7–28.
 • Banyś Wiesław, 2002b, « Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie II: Questions de description », [in :] Neophilologica 15, 206–248.
 • Gross Gaston, 2008, « Les classes d’objets. », [in :] Lalie 28, 113–165.
 • Gross Gaston, 1994, « Classes d’objets et description des verbes », [in :] Langages 115, 15-30.
 • Delobel Claude, Lécluse Christian, Richard Philippe, 1991, Bases de données : des systèmes relationnels aux systèmes à objets. Paris, InterÉdition.
 • Fillmore Charles, 1982, «The Frames semantics. », [in :] The Linguistic Society of Korea (éds), Linguistics in the Morning Calm, Seoul, Hanshin, 111–137.
 • Kleiber Georges, 1997, Quand le contexte va, tout va et... inversement, [in :] (éds) Guimier C. Co-texte et calcul du sens, Caen, Presses Universitaires de Caen, 11–29.
 • Minsky Marvin, 1985, The Society of Mind, New York, Simon and Schuster ; La société de l’esprit, tłum. Jacqueline Henry, 1988, Paris, InterÉditions.
 • Schank Roger, Abelson Robert, 1977, Scripts, Plans, Goals and Understanding, Hillsdale, N.J., Lawrence Erlbaum.
 • Śmigielska Beata, 2012, « Ujęcie zorientowane obiektowo, klasy obiektowe, kadry i skrypty w tłumaczeniu automatycznym. », [in :] Rocznik Przekładoznawczy 7, Toruń, 121–143.
 • Śmigielska Beata, 2011, « Rôle et description du contexte dans la traduction automatique des textes – approche orientée objets. », [in :] Romanica Cracoviensia 2011/11, Kraków, 422–432.
 • Śmigielska Beata, 2007, « Remarques sur la traduction automatique et le contexte », [in :] Neophilologica 19, 253–267.
 • Touretzky David, 1986, The Mathematics of Inheritance Systems, Los Altos, Morgan Kauffmann.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d0948f7-5847-4e91-ba21-b560d43b8c78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.