PL EN


2014 | 6(42) | 4 | 121-135
Article title

Bezpieczeństwo społeczne w refleksji społeczno-pedagogicznej

Authors
Title variants
EN
Social Security in Sociopedagogical Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo było i jest jedną z wartości najbardziej poszukiwanych przez człowieka. W XXI wieku bezpieczeństwo współczesnych państw buduje się na podstawie całościowych spojrzeń na zagadnienie bezpieczeństwa we wszystkich jego płaszczyznach i wymiarach takich, jak bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, polityczne, wojskowe, społeczne, kulturowe, ekologiczne, informacyjne, lokalne. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie bezpieczeństwa społecznego jako jednej z kategorii bezpieczeństwa narodowego. Społeczny wymiar bezpieczeństwa, jako dynamiczny proces charakteryzuje się ciągłymi zmianami, w których biorą udział wszystkie podmioty państwowości. Przemiany te mają przede wszystkim na celu zapewnienie egzystencjalnych podstaw życia człowieka oraz stworzenie możliwości do rozwoju indywidualnych potrzeb każdego człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. Współcześnie zagrożeniem dla rozwoju i stabilności bezpieczeństwa społecznego Polaków są między innymi migracje zarobkowe, tendencje demograficzne, czy rozległa grupa patologii społecznych, w tym alkoholizm czy degradacja rodziny. Odpowiedzią na zaistniałe zagrożenia jest budowa silnego i obywatelskiego społeczeństwa powstałego na podstawie adekwatnych i dobrze przygotowanych programów edukacyjnych.
EN
Security has always been among the most desired values. In the 21st century, security of the state rests on holistic premises, covering all its aspects and dimensions, such as national, international, political, military, social, cultural, ecological, information and local-level security. This article deals with the issue of social security as part of national security. The social dimension of security is dynamic and undergoes constant changes engaging all the agents of statehood. These changes are first of all meant to provide the existential foundations of human life and to create opportunities for the personal development of each human being - material and spiritual. An example of a contemporary risk to the stability and growth of the social security of Poles are economic migrations, adverse demographic tendencies and a wide range of social pathologies, such as alcoholism or family degradation. These challenges can be faced through constructing of a strong civil society, built on the foundation of adequate and well-designed educational programmes.
Year
Volume
Issue
4
Pages
121-135
Physical description
Contributors
author
  • doktorant, Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ozimekmarek@wp.pl
References
  • Delumeau J.: Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, Warszawa: Volumen 1998.
  • Gierszewski J.: Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin 2013.
  • Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K.: Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Siedlce 2008.
  • Kitler W.: Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2011.
  • Kowalkowski S.: Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 2011.
  • Leszczyński M.: Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Kielce: UHPJK 2009.
  • Nowak E., Nowak M.: Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin 2011.
  • Skrabacz A.: Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Elipsa 2012.
  • Stefanowicz J.: Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa: PAX 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d1e2cda-8d56-406b-97d6-e4cfdf9d4122
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.