PL EN


2017 | 12 | 4(46) | 83-93
Article title

The Strategies, Methods and Techniques of the Psychodidactics of Creativity in the Foreign Language Education of Young Learners

Authors
Content
Title variants
PL
Strategie, metody i techniki psychodydaktyki twórczości w kształceniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to demonstrate some useful strategies, methods and techniques of the psychodidactics of creativity that also derive from the pedagogy of creativity, in foreign language education. Firstly, the author of the article shows the connection of the pedagogy of creativity and the didactics, and gives some definitions of creativity. Then, some significant strategies are characterized such as: foreign language education, including the culture and tradition of a country, autonomation of the learner, connecting learning with the individual learning needs, authenticity – especially of didactic situations and devices, and the right to make language mistakes – learning by making mistakes (so called the process of conceptualization). Then some creative methods and techniques of learning foreign languages were shown. The author also shows the profile of the teacher that is the best for the creative teaching of foreign languages. That article has both a theoretical and practical dimension – it means that it helps the reader understand the connection between learning foreign languages and creativity, and it includes some practical guides for foreign language teachers to use in their daily teaching.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie niektórych przydatnych strategii, metod i technik psychodydaktyki twórczości, które również wywodzą się z pedagogiki twórczości, w zakresie edukacji językowej. Po pierwsze, Autorka tego artykułu ukazuje związek pedagogiki twórczości i dydaktyki oraz niektóre definicje kreatywności. Następnie, zostały scharakteryzowane niektóre znaczące strategie nauczania i uczenia się języka obcego, takie jak edukacja języka obcego połączona z kulturą i tradycją kraju, autonomizacja ucznia, powiązanie nauczania z indywidualnymi potrzebami uczenia się, autentyczność zwłaszcza sytuacji dydaktycznej i środków dydaktycznych lub prawo do popełniania błędów językowych – uczenie się przez popełnianie błędów (tzw. proces konceptualizacji). Następnie ukazano niektóre kreatywne metody i techniki nauki języka obcego. Autorka przedstawia również profil nauczyciela, który najlepiej sprawdza się w twórczym nauczaniu języków obcych. Niniejszy artykuł ma zarówno teoretyczny, jak i praktyczny wymiar – oznacza to, że zawiera on interesujące treści, które pozwolą zrozumieć związek nauki języków obcych i kreatywności, a także praktyczne wskazówki dla nauczycieli języków obcych, z których mogą oni skorzystać w codziennym nauczaniu.
Contributors
References
 • Alvarez G., Concepts Linguistiques en Didacticues des Langues, CIRB, Quebek 1989.
 • Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji. Rozpoznawanie i kształcenia, Impuls, Kraków 2007.
 • Jastrzębska E., Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym, Impuls, Kraków 2011.
 • Kamińska A., “Teaching English Elementary Pupils – Problems and Solutions”, Journal of Preschool and Elementary School Education 2012, vol. 2, No 2.
 • Kampylis P., “Fostering Creative Thinking, The Role of Primary Teachers”, Studies in Computing 2010, vol.115.
 • Kwiatkowska H., Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2008.
 • Rogers C. R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus Press, Wrocław 1991.
 • Siek-Piskozub T., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, WSiP, Warszawa 1994.
 • Szmidt J.K., Koncepcja rozwijania zdolności twórczych uczniów klas III do programu kształcenia zintegrowanego “Przygoda z klasą”, WSiP, Warszawa 2003.
 • Szmidt J.K., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.
 • Wiszniakowa N., Akmeologia kreatywna, Wydawnictwo Instytut Postępowania Twórczego, Łódź 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d32177d-ce56-4be7-b0bc-2de2ad6e6a94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.