PL EN


2015 (R. XIV) | 2(56) | 167-178
Article title

Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów-wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską

Content
Title variants
EN
Refugee children in Poland. The experiences of students – volunteers working with Chechen families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka przedstawia dzieci ubiegające się o status uchodźcy w Polsce w okresie styczeń 2008–sierpień 2014. Omawia także zagadnienia dotyczące objawów oraz metod i form pracy z dzieckiem z ADHD. Dokonuje opisu niepełnosprawności intelektualnej u dzieci oraz przedstawia sytuację rodziny uchodźczej z Czeczenii, w której jedno dziecko ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, a drugie jest niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym. Prezentuje także doświadczenia studentów- -wolontariuszy w pomocy tym dzieciom.
EN
In this article I characterise children seeking refugee status in Poland in the period: January 2008 – August 2014. I present issues regarding the symptoms, methods and forms of work with children within this group with ADHD. I also describe the intellectual disability in these children, using case studies of refugee families from Chechnya, where one child has an attention deficit hyperactivity disorder and the second has an intellectual disability.
Issue
Pages
167-178
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Barzykowski K., Grzymała-Moszczyńska H. i in. (2013), Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności, MEN, ORE, Warszawa.
 • Bernacka-Langier i in. (2010), Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Warszawa.
 • Błeszyńska K.M. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Falkowska E., Telusiewicz-Pacak A. (2013), Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, Polski Komitet Narodowy UNICEF, Warszawa.
 • Iwański J. i in. (2012), Tutorzy młodych uchodźców, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa.
 • Janiszewska J., Żymierska E. (2008), Wiedza i poglądy studentów wybranych polskich uczelni na temat uchodźstwa. Komunikat z badań, [w:] Uchodźcy: teoria i praktyka, Czerniejewska I., Main I. (red.), Stowarzyszenie „Jeden Świat”, Poznań.
 • Januszewska E. (2010), Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną, a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Januszewska E. (2014), Autorska metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ADHD z Czeczenii. Studium przypadku, „Studia z Teorii Wychowania”, t. V, nr 2(9).
 • Kijak R.J. (2013), Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, CRZL, Warszawa.
 • Korczak J. (1992), Dzieci ulicy, t. 1: Dzieła, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa.
 • Kozak M. (2009), Prawa dzieci mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców w polskim systemie edukacji, [w:] Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, Dąbrowa E., Markowska-Manista U. (red.), APS, Warszawa.
 • Kruszyński J. (2009), „Wracajcie do Czeczenii! Tam przecież nie ma już wojny..”. Uchodźcy w dzisiejszej Polsce – impresje wolontariusza, [w:] Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Jasińska-Kania A., Łodziński S. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kubin K. (2012), Budowanie wielokulturowej wspólnoty szkolnej – organizacja szkoły, przepływ informacji, skład kadry oraz współpraca z innymi organizacjami, [w] Inspirator Międzykulturowy, Grot K., Klaus W. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Lisicki G. (2011), Kto wysłucha Diany?, „Gazeta Wyborcza” nr 52, z dn. 4.03.
 • Maciarz A. (2009), Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo. Książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Marek A. (2009), Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole, „Nowa Szkoła”, nr 1.
 • Paszkiewicz A., Łobacz M. (2013), Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Difin S.A., Warszawa.
 • Pawlak P. (2013), Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Przybyszewski T., Nikt ze szczęścia nie wyjeżdża, www.niepelnosprawni.pl [data pobrania: 18.09.2014].
 • Rękawek A. (2007), Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców?, „Dyrektor Szkoły”, nr 4.
 • Sacharczuk J. (2008), Uchodźstwo jako integralna część wielokulturowości, z uwzględnieniem sytuacji dzieci – uchodźców, [w:] Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), IPSiR UW, Warszawa.
 • Szymanik G. (2011), O Umarze, co włóczy się po Nibylandii, „Gazeta Wyborcza”, nr 223 z dn. 24–25.09.
 • Tomaszek B. (2005), Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu. Scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD), Wydawnictwo RUBIKON, Kraków.
 • Wojtasiak E. (2012), Konfliktowość a może wyjątkowość osoby z ADHD – jaka jest w domu, w szkole i w pracy, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, nr 14.
 • www.gim143.waw.pl [data pobrania: 19.08.2014].
 • www.udsc.gov.pl [data pobrania: 10.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d328055-8598-4ecc-944e-39635c2bc7d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.