PL EN


2017 | 2 | 121-133
Article title

Propozycje zmian podziału administracyjnegomw kontekście bezpieczeństwa społecznego w północnej części województwa lubuskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Proposals for changes in the administrative division in the context of social security in the northern part of Lubuskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości granicy zachodniej od 1945 roku stanowiło aksjomat polskiej racji stanu. Od upadku komunizmu i zjednoczenia Niemiec w roku 1991 jest on realizowany dzięki dialogowi i współpracy transgranicznej samorządów, również z terenu województwa lubuskiego. Rozwój tej współpracy stworzył szereg silnych lokalnych powiązań polsko-niemieckich, zwłaszcza na terenie gmin położonych bezpośrednio przy granicy. Obecnie, bazując na wspólnocie interesów i korzyści uzyskiwanych ze współpracy ze stroną niemiecką, niektóre z lubuskich przygranicznych samorządów gminnych i powiatowych dążą do utworzenia własnego powiatu przygranicznego. Brak obiekcji ze strony władz państwowych i samorządu województwa czyni te starania coraz bardziej realnymi. Ich potencjalna realizacja powoduje jednak istotne zagrożenia, gdyż planowana struktura nowej jednostki samorządowej będzie podobna do krytykowanych przez Polskę rozwiązań, proponowanych w niemieckich koncepcjach planistycznych z 1991 roku.
EN
Ensuring the security and stability of the western border since 1945, it was the axiom Polish raison d’etat. Since the fall of communism and the reunification of Germany in 1991 it is implemented through dialogue and cross-border cooperation of local governments, also from the Province of Lubuskie. The development of this cooperation has created a number of strong local links Polish – German, particularly in the municipalities located directly on the border. Currently, based on mutual interests and benefits gained from cooperation with the German side, some of the Lubuskie border municipalities are proposing changes in the administrative division and are striving for create their own county. There are no objections from the government and other local government makes these efforts more and more realistic. Their potential realization will, however, significant risks, as the planned new structure of local government will be similar to the criticized by Poland solutions proposed in the German concepts of planning proposed in 1991.
Year
Issue
2
Pages
121-133
Physical description
Dates
published
2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d34d86f-9845-4b4c-8faa-e94e82284372
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.