Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 100-109

Article title

Uwag kilka na temat art. 37b kodeksu karnego

Content

Title variants

EN
Some comments on the article 37b of the Criminal Code

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi zwięzłe przedstawienie podstawowych problemów związanych ze stosowaniem art. 37b k.k. Oparty jest na krytycznej analizie w stosunku do używania terminu „kara mieszana” oraz zakresu poszczególnych składników tejże sankcji. Zawiera rozważania co do możliwości równoczesnego orzekania kumulatywnej kary grzywny, terminów biegu przedawnienia oraz zatarcia skazania.
EN
The article presents basic problems of the institution of accumulative penalty, which was introduced in the Act of 20 February 2015 in Art. 37b Criminal Code. It is based on the critical analysis about using term “mixed penalty” and about purview all of components of this penalty. The article includes consideration about: ability of adjudicating fine in tandem with Art. 37b C.C, prescription and expungement conviction.

Contributors

 • Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

References

 • R. Kokot, Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. XXXVII.
 • K. Tkaczyk, Współczesny system karania w Anglii i Walii, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2008, z. 1.
 • M. Melezini, System prawa karnego. Kary i inne środki reakcji karnej, t. 6, Warszawa 2016
 • M. Małecki, Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b KK) – zagadnienia podstawowe, Palestra 20115, nr 7-8.
 • T. Bojarski [w:] Kodeks karny. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer Polska, T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Warszawa 2015.
 • M. Małecki, [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan,W. Górowski, Iwański Mikołaj, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, K.
 • Mamak, K. Pałka, A. Pilch, M. Pyrcak, J. Raglewski, T. Sroka, S. Tarapata, W. Wróbel (red.), D. Zając, P. Zakrzewski, A. Zoll, W. Zontek, Kraków 2015.
 • V. Konarska-Wrzosek, [w:] Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska-Wrzosek (red) A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, Warszawa 2016.
 • M. Mozgawa [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2015.
 • V. Konarska-Wrzosek [w:] System Prawa Karnego. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, t. 5, red. T. Kaczmarek, Warszawa 2015.
 • Sakowicz, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2393) z 23 czerwca 2014 r.
 • T. Szymanowski, Reforma prawa karnego w Polsce. Projekt ustawy o zmiany ustawy Kodeks karny z dnia 8 maja 2014 r, Palestra 2014, nr 9. Grześkowiak [w:] Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Warszawa 2015.
 • M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2015.
 • R. Zawłocki, Reforma prawa karnego materialnego od 1.07.2015 r. Uwagi ogólne dotyczące najważniejszych zmian w Kodeksie karnym, MOP 2015 nr 11.
 • S. Tarapata, Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania, Pal. 7-8/2015.
 • J. Warylewski, Prawo karne, część ogólna” Warszawa 2015.
 • J.B. Stefańska [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Berent, J. Bojarski, M. Bojarski, P. Czarnecki, M. Filar (red.), W. Filipkowski, O. Górniok, E.M. Guzik-Makaruk, S. Hoc, P. Hofmański, M. Kalitowski, M. Kulik, L.K. Paprzycki, E.W. Pływaczewski, W. Radecki, A. Sakowicz, Z. Siwik, B.J. Stefańska, R.A. Stefański, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, L. Wilk, 2016.
 • D. Krakowiak, Glosa do wyroku SN z dnia 16 marca 2016 roku, II KK 34/16
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. (Dz. U. 2015.2316 z dn. 30.12.2015 r.).
 • Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przegląd Legislacyjny nr 2(88)/2014.
 • M. Mozgawa [w:] Kodeks karny. Komentarz, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2015.
 • M. Małolepszy, Kilka uwag na temat reformy systemu sankcji, Prokuratura i Prawo, 2015 nr 11.
 • V. Konarska-Wrzosek [w:] Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska-Wrzosek (red.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, LEX 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4d3b147c-4291-4429-a1e8-1794e9324ae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.